விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
விளையாட்டு விதமான
விளையாட்டு விதமான கற்றல்
በጨዋታ የሚማር
በጨዋታ የሚማረው
சுற்றுச்சூழல் தோழியான
சுற்றுச்சூழல் தோழியான போக்குவரத்து வாகனம்
በአካባቢው በጎ
በአካባቢው በጎ መጓጓዣ
மிகவும் சோர்வான
மிகவும் சோர்வான இளம்
የሞተ ውሸት
የሞተ ውሸት ልጅ