விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
காப்பில்லாத
காப்பில்லாத இளைஞர்
covard
un noi covard
அதிசயமான
ஒரு அதிசயமான உத்கோசம்
increïble
un entusiasme increïble
வேலை செய்பவர்
வேலை செய்யும் அம்மா
empleada
la mare empleada