விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
கட்டளையற்ற
கட்டளையற்ற பொருட்கள்
οικονομικός
οικονομικά αντικείμενα
அடையாளம் காணக்கூடிய
அடையாளம் காணக்கூடிய தொடர்பு நபர்
προσβάσιμος
το προσβάσιμο πρόσωπο επικοινωνίας
ஸ்லோவேனியன்
ஸ்லோவேனியன் தலைநகர்
σλοβενικός
η σλοβενική πρωτεύουσα