விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
mutal
mutal vasanta pūkkaḷ
p’irveli
p’irveli gazapkhulis q’velebi
mīti
mītiyuḷḷa uṇavu
darchenili
darchenili sak’vebi
aticayamāṉa
aticayamāṉa viruntu
pant’ast’ik’uri
pant’ast’ik’uri mimartulebeba