விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
அதிக எடையுள்ள
அதிக எடையுள்ள பெண்
acima do peso
a mulher acima do peso
ஈரானிய
ஈரானிய கோவில்
iraniano
um sítio de templo iraniano
தெளிவில்லாத
தெளிவில்லாத காற்று
opaco
ar opaco