விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
பல்லற்ற
பல்லற்ற வாய்
brez zob
brezzobna usta
செங்குத்திரான
செங்குத்திரான கோடுகள்
navpičen
navpične črte
அபாயமில்லாத
அபாயமில்லாத பாம்பு
neškodljiv
neškodljiva kača