விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
ஆண்
ஒரு ஆண் உடல்
manlig
en manlig kropp
விளக்கமற்ற
விளக்கமற்ற பதில்
otvetydig
en otvetydig reaktion
குற்றம் செய்த
குற்றம் செய்த வாகன ஓட்டுநர்
skyldig
en skyldig olycksförare