எழுத்துக்களைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

ஆன்லைனில் அந்நிய மொழி எழுத்துக்களைப் படிக்கவும் பேசவும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். 40 க்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் உள்ளன.

நீங்கள் கற்கும் மொழியில் எழுதவும் படிக்கவும் விரும்பினால் கற்க எழுத்துக்கள் அவசியம். அவை மொழிகளில் உள்ள எழுத்துக்களின் ஒலிகள் பற்றிய பயனுள்ள தகவல்களை வழங்குவதோடு, நீங்கள் பேசும்போது மிகவும் இயல்பாக ஒலிக்க உதவுகின்றன. இப்போது கற்கத் தொடங்க, கீழே ஸ்க்ரோல் செய்து 40 க்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[aː] - Anton
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[beː] - Bernhard
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[seː] - Cornelis
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[deː] - Dirk
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[eː] - Eduard
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[ɛf] - Ferdinand
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[ɣeː] - Gerard
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[ɦaː] - Hendrik
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[i] - Izaak
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[jeː] - Johan/Jacob
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[kaː] - Karel
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[ɛɫ] - Lodewijk/Leo
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[ɛm] - Maria
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[ɛn] - Nico
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[oː] - Otto
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[peː] - Pieter
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[ky] - Quirinius/Quinten
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[ɛɾ] - Richard/Rudolf
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[ɛs] - Simon
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[teː] - Theodoor
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[y] - Utrecht
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[veː] - Victor
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[ʋeː] - Willem
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[ɪks] - Xantippe
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[ɛɪ] - Ypsilon
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[ɛɪ] - IJmuiden/IJsbrand
ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image ta - Alphabet Image
[zɛt] - Zacharias