ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
మయం
మయమైన క్రీడా బూటులు
netīrs
netīri sporta apavi
సౌకర్యవంతంగా
సౌకర్యవంతమైన కుర్చి
ērts
ērts krēsls
జీవంతం
జీవంతమైన ఇళ్ళ ముఖాముఖాలు
dzīvs
dzīvot māju fasādes