ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
క్రిస్మస్
క్రిస్మస్ సంచలనం
julig
den juliga atmosfären
గులాబీ
గులాబీ గది సజ్జా
rosa
en rosa inredning
కటినమైన
కటినమైన చాకలెట్
besk
besk choklad