పదబంధం పుస్తకం

te వ్యక్తులు   »   ja 人称

1 [ఒకటి]

వ్యక్తులు

వ్యక్తులు

1 [一]

1 [Ichi]

人称

[ninshō]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   
తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
నేను 0
w------ wa----i watashi w-t-s-i -------
నేను మరియు నువ్వు 私と あなた 私と あなた 0
w------ t- a---- wa----- t- a---a watashi to anata w-t-s-i t- a-a-a ----------------
మన ఇద్దరం 私達 私達 0
w----------- wa---------i watashitachi w-t-s-i-a-h- ------------
అతను 0
k--- ka-e kare k-r- ----
అతను మరియు ఆమె 彼と 彼女 彼と 彼女 0
k--- t- k----- ka-- t- k----o kare to kanojo k-r- t- k-n-j- --------------
వారిద్దరూ 彼ら 彼ら 0
k----- ka---a karera k-r-r- ------
పురుషుడు 男性 男性 0
d----- da---i dansei d-n-e- ------
స్త్రీ 女性 女性 0
j---- jo--i josei j-s-i -----
పిల్లవాడు 子供 子供 0
k----- ko---o kodomo k-d-m- ------
కుటుంబం 家族 家族 0
k----- ka---u kazoku k-z-k- ------
నా కుటుంబం 私の 家族 私の 家族 0
w-------------- wa------------u watashinokazoku w-t-s-i-o-a-o-u ---------------
నా కుటుంబం ఇక్కడ ఉంది 私の 家族は ここに います 。 私の 家族は ここに います 。 0
w-------------- w- k--- n- i----. wa------------- w- k--- n- i----. watashinokazoku wa koko ni imasu. w-t-s-i-o-a-o-u w- k-k- n- i-a-u. --------------------------------.
నేను ఇక్కడ ఉన్నాను 私は ここに います 。 私は ここに います 。 0
w------ w- k--- n- i----. wa----- w- k--- n- i----. watashi wa koko ni imasu. w-t-s-i w- k-k- n- i-a-u. ------------------------.
నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు あなたは ここに います 。 あなたは ここに います 。 0
a---- w- k--- n- i----. an--- w- k--- n- i----. anata wa koko ni imasu. a-a-a w- k-k- n- i-a-u. ----------------------.
అతను, ఆమె ఇక్కడ ఉన్నారు 彼は ここに います 。 そして 彼女は ここに います 。 彼は ここに います 。 そして 彼女は ここに います 。 0
k--- w- k--- n- i----. S------ k----- w- k--- n- i----. ka-- w- k--- n- i----. S------ k----- w- k--- n- i----. kare wa koko ni imasu. Soshite kanojo wa koko ni imasu. k-r- w- k-k- n- i-a-u. S-s-i-e k-n-j- w- k-k- n- i-a-u. ---------------------.--------------------------------.
మేము ఇక్కడ ఉన్నాము 私達は ここに います 。 私達は ここに います 。 0
w----------- w- k--- n- i----. wa---------- w- k--- n- i----. watashitachi wa koko ni imasu. w-t-s-i-a-h- w- k-k- n- i-a-u. -----------------------------.
మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు あなた達は ここに います 。 あなた達は ここに います 。 0
a--------- w- k--- n- i----. an-------- w- k--- n- i----. anatatachi wa koko ni imasu. a-a-a-a-h- w- k-k- n- i-a-u. ---------------------------.
వాళ్లందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు 彼らは 皆 ここに います 。 彼らは 皆 ここに います 。 0
k----- w- m--- k--- n- i----. ka---- w- m--- k--- n- i----. karera wa mina koko ni imasu. k-r-r- w- m-n- k-k- n- i-a-u. ----------------------------.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -