పదబంధం పుస్తకం

te కారణాలు చెప్పడం 2   »   th เหตุผลบางประการ 2

76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

కారణాలు చెప్పడం 2

76 [เจ็ดสิบหก]

jèt-sìp-hòk

เหตุผลบางประการ 2

[hǎy-dhòo-pǒn-bang-bhrà-gan]

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు థాయ్ ప్లే చేయండి మరింత
మీరు ఎందుకు రాలేదు? ท-ไม-ุณไ-่ไ-้ม-ล-ะค-ับ /-ค- ? ท-ไมค-ณไม-ได-มาล-ะคร-บ / คะ ? ท-ไ-ค-ณ-ม-ไ-้-า-่-ค-ั- / ค- ? ----------------------------- ทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับ / คะ ? 0
t-m-mai-koon--a---da-------a---ra-p-k-́ tam-mai-koon-ma-i-da-i-ma-la--kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-d-̂---a-l-̂-k-a-p-k-́ --------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-dâi-ma-lâ-kráp-ká
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు ผม-- ด-ฉั- ไ-่--า- ครั- / คะ ผม / ด-ฉ-น ไม-สบาย คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-บ-ย ค-ั- / ค- ---------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่สบาย ครับ / คะ 0
p--m-----cha-n-mâ--sa--ba--kra-p-ká po-m-di--cha-n-ma-i-sa--bai-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-s-̀-b-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-sà-bai-kráp-ká
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు అందుకే నేను రాలేదు ผม - ดิ-ันไม-ไ-้ม- -พ-าะ-ม-สบา---ร-บ / -ะ ผม / ด-ฉ-นไม-ได-มา เพราะไม-สบาย คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น-ม-ไ-้-า เ-ร-ะ-ม-ส-า- ค-ั- / ค- ----------------------------------------- ผม / ดิฉันไม่ได้มา เพราะไม่สบาย ครับ / คะ 0
pǒm-d----h-̌n--a-i---̂i-m--p-a-w---̂i-sa--bai----́p---́ po-m-di--cha-n-ma-i-da-i-ma-pra-w-ma-i-sa--bai-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-d-̂---a-p-a-w-m-̂---a---a---r-́---a- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-dâi-ma-práw-mâi-sà-bai-kráp-ká
ఆమె ఎందుకు రాలేదు? ท-ไมเธอ---ไม่-ด้มา----ครับ - -ะ? ท-ไมเธอถ-งไม-ได-มาล-ะ คร-บ / คะ? ท-ไ-เ-อ-ึ-ไ-่-ด-ม-ล-ะ ค-ั- / ค-? -------------------------------- ทำไมเธอถึงไม่ได้มาล่ะ ครับ / คะ? 0
tam--a----r̶----u-g--a-i-da-i-m--la--kra-p--á tam-mai-tur--te-ung-ma-i-da-i-ma-la--kra-p-ka- t-m-m-i-t-r---e-u-g-m-̂---a-i-m---a---r-́---a- ---------------------------------------------- tam-mai-tur̶-těung-mâi-dâi-ma-lâ-kráp-ká
ఆమె అలిసిపోయింది เ-อง่วง---ั- / ค-ะ เธอง-วง คร-บ / ค-ะ เ-อ-่-ง ค-ั- / ค-ะ ------------------ เธอง่วง ครับ / ค่ะ 0
t-r---g-̂a-g---áp--â tur--ngu-ang-kra-p-ka- t-r---g-̂-n---r-́---a- ---------------------- tur̶-ngûang-kráp-kâ
ఆమె అలిసిపోయింది అందుకే ఆమె రాలేదు เธ-ไม่ได-มา-พร-ะ-ธอ----------/ คะ เธอไม-ได-มาเพราะเธอง-วง คร-บ / คะ เ-อ-ม-ไ-้-า-พ-า-เ-อ-่-ง ค-ั- / ค- --------------------------------- เธอไม่ได้มาเพราะเธอง่วง ครับ / คะ 0
tur̶-m-̂i-d--i-ma--ra---tur̶-ngu--n--k------á tur--ma-i-da-i-ma-pra-w-tur--ngu-ang-kra-p-ka- t-r---a-i-d-̂---a-p-a-w-t-r---g-̂-n---r-́---a- ---------------------------------------------- tur̶-mâi-dâi-ma-práw-tur̶-ngûang-kráp-ká
అతను ఎందుకు రాలేదు? ทำ-มเ--ถ-งไม-ไ-้ม---- -ร------ะ? ท-ไมเขาถ-งไม-ได-มาล-ะ คร-บ / คะ? ท-ไ-เ-า-ึ-ไ-่-ด-ม-ล-ะ ค-ั- / ค-? -------------------------------- ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะ ครับ / คะ? 0
t-----i----o--e---g-------â--ma-l---kr--p--á tam-mai-ka-o-te-ung-ma-i-da-i-ma-la--kra-p-ka- t-m-m-i-k-̌---e-u-g-m-̂---a-i-m---a---r-́---a- ---------------------------------------------- tam-mai-kǎo-těung-mâi-dâi-ma-lâ-kráp-ká
అతనికి ఆసక్తి లేదు เ-าไ-่----รมณ- ค-ับ-/--ะ เขาไม-ม-อารมณ- คร-บ / คะ เ-า-ม-ม-อ-ร-ณ- ค-ั- / ค- ------------------------ เขาไม่มีอารมณ์ ครับ / คะ 0
ka---mâi--ee-a-----kra-----́ ka-o-ma-i-mee-a-rom-kra-p-ka- k-̌---a-i-m-e-a-r-m-k-a-p-k-́ ----------------------------- kǎo-mâi-mee-a-rom-kráp-ká
అతనికి ఆసక్తి లేనందు వలన అతను రాలేదు เขาไม่---ม- เ-ร--เ-า-ม่มีอ-ร-ณ--ะม--รั- ---ะ เขาไม-ได-มา เพราะเขาไม-ม-อารมณ-จะมาคร-บ / คะ เ-า-ม-ไ-้-า เ-ร-ะ-ข-ไ-่-ี-า-ม-์-ะ-า-ร-บ / ค- -------------------------------------------- เขาไม่ได้มา เพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับ / คะ 0
k-̌--m-̂i---̂---a-pr-́w-ka----a-i-mee-----m--a--mâk--áp-ká ka-o-ma-i-da-i-ma-pra-w-ka-o-ma-i-mee-a-rom-ja--ma-k-ra-p-ka- k-̌---a-i-d-̂---a-p-a-w-k-̌---a-i-m-e-a-r-m-j-̀-m-̂---a-p-k-́ ------------------------------------------------------------- kǎo-mâi-dâi-ma-práw-kǎo-mâi-mee-a-rom-jà-mâk-ráp-ká
మీరు ఎందుకు రాలేదు? ท--มพว-เธอ ---ไม่ได้------รั--- -ะ? ท-ไมพวกเธอ ถ-งไม-ได-มาล-ะคร-บ / คะ? ท-ไ-พ-ก-ธ- ถ-ง-ม-ไ-้-า-่-ค-ั- / ค-? ----------------------------------- ทำไมพวกเธอ ถึงไม่ได้มาล่ะครับ / คะ? 0
ta---a--pûak--u---t-̌u---m-̂i-d--i----l-̂--rá---á tam-mai-pu-ak-tur--te-ung-ma-i-da-i-ma-la--kra-p-ka- t-m-m-i-p-̂-k-t-r---e-u-g-m-̂---a-i-m---a---r-́---a- ---------------------------------------------------- tam-mai-pûak-tur̶-těung-mâi-dâi-ma-lâ-kráp-ká
మా కార్ చెడిపోయింది รถ--งเ--เ--ย--ร---/-คะ รถของเราเส-ย คร-บ / คะ ร-ข-ง-ร-เ-ี- ค-ั- / ค- ---------------------- รถของเราเสีย ครับ / คะ 0
ro---ka---------si-a---a---ká ro-t-ka-wng-rao-si-a-kra-p-ka- r-́---a-w-g-r-o-s-̌---r-́---a- ------------------------------ rót-kǎwng-rao-sǐa-kráp-ká
మా కార్ చెడిపోయినందు వలన మేము రాలేదు เรา-ม่-ด-มา--ร-ะ-ถของ-ร-เสีย ค-ั- - คะ เราไม-ได-มาเพราะรถของเราเส-ย คร-บ / คะ เ-า-ม-ไ-้-า-พ-า-ร-ข-ง-ร-เ-ี- ค-ั- / ค- -------------------------------------- เราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสีย ครับ / คะ 0
rao-mâ---â--------------t-ka--n--ra--si----r--p--á rao-ma-i-da-i-ma-pra-w-ro-t-ka-wng-rao-si-a-kra-p-ka- r-o-m-̂---a-i-m---r-́---o-t-k-̌-n---a---i-a-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- rao-mâi-dâi-ma-práw-rót-kǎwng-rao-sǐa-kráp-ká
ఆ మనుషులు ఎందుకు రాలేదు? ท-ไ-คน-หล--น----ึ-ไม่มา ครั--- -ะ? ท-ไมคนเหล-าน--นถ-งไม-มา คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-เ-ล-า-ั-น-ึ-ไ-่-า ค-ั- / ค-? ---------------------------------- ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มา ครับ / คะ? 0
t---m---kon---̀--nán-t-̌u-g--a-i-ma--r--p--á tam-mai-kon-la-o-na-n-te-ung-ma-i-ma-kra-p-ka- t-m-m-i-k-n-l-̀---a-n-t-̌-n---a-i-m---r-́---a- ---------------------------------------------- tam-mai-kon-lào-nán-těung-mâi-ma-kráp-ká
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు พว-เข-พลา-รถ-- -รั- - คะ พวกเขาพลาดรถไฟ คร-บ / คะ พ-ก-ข-พ-า-ร-ไ- ค-ั- / ค- ------------------------ พวกเขาพลาดรถไฟ ครับ / คะ 0
pû-----̌o-p-----r--t--------́----́ pu-ak-ka-o-pla-t-ro-t-fai-kra-p-ka- p-̂-k-k-̌---l-̂---o-t-f-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- pûak-kǎo-plât-rót-fai-kráp-ká
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు అందువలన వాళ్ళు రాలేదు พ-กเข---่--้มาเ----พ--เ-าพลาดร-ไ--คร-- - -ะ พวกเขาไม-ได-มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟ คร-บ / คะ พ-ก-ข-ไ-่-ด-ม-เ-ร-ะ-ว-เ-า-ล-ด-ถ-ฟ ค-ั- / ค- ------------------------------------------- พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟ ครับ / คะ 0
pû-k-k-̌o--a-i--a---m---r-́--p-̂ak-k-̌----a-t--ót-----k-á---á pu-ak-ka-o-ma-i-da-i-ma-pra-w-pu-ak-ka-o-pla-t-ro-t-fai-kra-p-ka- p-̂-k-k-̌---a-i-d-̂---a-p-a-w-p-̂-k-k-̌---l-̂---o-t-f-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- pûak-kǎo-mâi-dâi-ma-práw-pûak-kǎo-plât-rót-fai-kráp-ká
మీరు ఎందుకు రాలేదు? ทำ--ค--ถึง--่-----ับ-/-คะ? ท-ไมค-ณถ-งไม-มา คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ึ-ไ-่-า ค-ั- / ค-? -------------------------- ทำไมคุณถึงไม่มา ครับ / คะ? 0
t-m--a--ko-n-t----g--a-i-ma---a-p-k-́ tam-mai-koon-te-ung-ma-i-ma-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---e-u-g-m-̂---a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-koon-těung-mâi-ma-kráp-ká
నన్ను రానీయలేదు ผ- / ดิ---ไม่ไ--รับอ-ุญาต ผม / ด-ฉ-นไม-ได-ร-บอน-ญาต ผ- / ด-ฉ-น-ม-ไ-้-ั-อ-ุ-า- ------------------------- ผม / ดิฉันไม่ได้รับอนุญาต 0
pǒm-di----ǎn-ma-i-d-̂i---́p-a--no-o---̂t po-m-di--cha-n-ma-i-da-i-ra-p-a--no-o-ya-t p-̌---i---h-̌---a-i-d-̂---a-p-a---o-o-y-̂- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-dâi-ráp-à-nóo-yât
నన్ను రానీయలేదు అందువలన నేను రాలేదు ผม --ด-ฉั- ไ--ม-เพร--ไ-่ไ---ับอนุ-าต ผม / ด-ฉ-น ไม-มาเพราะไม-ได-ร-บอน-ญาต ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-พ-า-ไ-่-ด-ร-บ-น-ญ-ต ------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต 0
po-m-di--c--̌n-m-̂---a-p------âi--âi-ra-p-a----́--yât po-m-di--cha-n-ma-i-ma-pra-w-ma-i-da-i-ra-p-a--no-o-ya-t p-̌---i---h-̌---a-i-m---r-́---a-i-d-̂---a-p-a---o-o-y-̂- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-ma-práw-mâi-dâi-ráp-à-nóo-yât

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -