50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


12/09/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.博物馆星期四开放吗?พิพิธภัณฑ์เปิด พฤหัสบดีใช่ไหม 
2.我要到报刊亭去买报纸。ผม/ อยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ 
3.我需要一个带淋浴的房间。ผม/ อยากได้ห้องที่มีฝักบัวครับ/คะ 
4.这 太 好 了 !มันเยี่ยมยอด
5.日本位于亚洲。ประเทศญี่ปุ่นอยู่ใน  
6.现 在 是 五 点 正ห้าโมง พอดี 
7.乐 / 于รู้สึกอยากจะ  
8.他们学习俄语。พวกเขา ภาษารัสเซีย 
9.您在拐角往左拐。เลี้ยวซ้าย หัวมุมครับ/คะ 
10.早 上 好 ! / 您 好 !  
11.第七天是星期天。วันที่เจ็ดคือ  
12.折 断 腿ขา  
13.到柏林要行驶多久?ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ/  
14.请您给我一张收据。ขอใบเสร็จให้ผม/ ด้วยครับ/ค่ะ 
15.有 自 己 的 汽 车มีรถ