50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


07/01/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.我们什么时候能到边境? จะถึงชายแดนเมื่อไหร่ 
2.5 [五]5[
3.您 已 经 生 病 多 久 了 ?คุณป่วย แค่ไหนแล้ว 
4.现 在 是 三 点 一 刻 。บ่ายสามสิบห้านาที/  
5.什么时候开演?การแสดง เมื่อไร 
6.请您给我一些零钱。กรุณาขอ ครับ/ค่ะ 
7.我 更 喜 欢 喝 咖 啡ผม/ดิฉันชอบดื่ม มากกว่า 
8.电池在哪里?ผม/ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้  
9.我想买份报纸。ผม/ดิฉันอยากซื้อ  
10.我需要一个写字台和一个书架。ผม/ดิฉัน โต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ 
11.德 国 历 史 เยอรมัน 
12.那边有一家饭店。มีร้านอาหาร ตรงนั้น 
13.感 觉 良 好รู้สึก  
14.并 不 少 见  
15.企鹅都在哪里?นกเพนกวิน ที่ไหน