50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


12/07/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.您 必 须 等 待 。 ต้องรอ 
2.从 新  
3.这个国家有太多失业者。ที่ประเทศนี้มี จำนวนมาก 
4.请您把我送到这个地址。ขับไปส่งผม/ดิฉัน ที่อยู่นี้ครับ/ค่ะ 
5.我想这个位置是我的。ผม/ดิฉันคิดว่านี่เป็น ของผม/ดิฉัน 
6.首都都是又大又吵的。 ใหญ่และเสียงดัง 
7.请 在 地 图 上 指 给 我 看 。กรุณาชี้ให้ดูบนแผนที่ด้วยครับ/  
8.上 路เตรียมตัว  
9.在 山 里 เทือกเขา 
10.送 到 邮 局 / 带 到 邮 局ไปส่ง  
11.让 人 去 叫 大 夫 / 医 生 ให้แพทย์ 
12.以 七 比 五 取 胜 เจ็ดต่อห้า 
13.这个邮包多重?พัสดุหนัก  
14.第五个月份是五月เดือนที่ห้าคือ  
15.母亲