50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


08/14/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.请出示您的证件!ขอ เอกสารของคุณหน่อยครับ/ค่ะ 
2.电影很有趣 / 有意思。หนัง  
3.我要一张到马德里的票。ผม/ดิฉันต้องการตั๋วไป หนึ่งเที่ยว 
4.明天是星期一。พรุ่งนี้ วันจันทร์ 
5.请 要 张 ... 个 人 的 桌 子 。ขอโต๊ะ คนด้วยครับ/ค่ะ 
6.叫 警 察 ตำรวจ 
7.有 房 屋 出 租เช่า  
8.在 开 始  
9.8 [八]8[
10.昨 天 晚 上ตอนเย็น  
11.疲 倦  
12.别 吵 我 / 安 静 和 好 吧 !ปล่อยให้ผม/ดิฉัน เงียบๆเถอะ! 
13.我们要去山里吗? ไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับ/คะ 
14.我喜欢吃玉米。ผม/ดิฉันชอบ ข้าวโพดหวาน 
15.七, 八, 九เจ็ด เก้า