50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


02/03/2023
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.无 疑ไม่มี  
2.13 [十三]13[
3.导游什么时候结束?การพาเที่ยวชมเสร็จ  
4.31 [三十一]31[
5.厕 所 / 洗 手 间 在 哪 里 ?ห้องน้ำ ที่ไหน 
6.我们找一家药店。เรากำลัง ร้านขายยา 
7.朝 前 面  
8.我需要一个双人间。ผม/ดิฉันต้องการ  
9.打 扫 卫 生  
10.这是一部新电影。หนังเรื่องนี้  
11.他 今 天 多 半 不 会 来 เขาคงจะไม่มา 
12.12 [十二]12[
13.车胎是黑色的。 รถสีดำ 
14.下面是地下室。 อยู่ข้างล่าง 
15.我觉得这很丑。ผม/ดิฉันว่า มันน่าเกลียด