50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


06/24/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.我能为您做什么吗?ผม/ดิฉันจะช่วยอะไรคุณ  
2.我要去眼镜店。 /ดิฉันอยากไปร้านแว่นตา 
3.我 明 白 了 ! /ดิฉันเข้าใจ! 
4.游 泳 池 ( 浴 室 ) 在 哪 里 ? อยู่ที่ไหน 
5.我要看一下菜单。ผม/ดิฉันอยากได้รายการอาหาร /คะ 
6.您 想 要 什 么 ?คุณ อะไร 
7.谢 谢 你 的 好 意คุณใจดี  
8.火车上有卧铺吗?รถไฟขบวนนี้ ตู้นอนไหม 
9.听 收 音 机ฟัง  
10.今 天 是 星 期 二 , 四 月 十 七 日 。วันนี้วันอังคารที่17  
11.我 想 连 膳 食 的 住 宿 。 /ดิฉันต้องการจองห้องแบบฟูลบอร์ดครับ/ค่ะ 
12.这 是 个 好 主 意 เป็นความคิดที่ดี 
13.从 今 天 起 วันนี้ 
14.这很简单。ง่าย เลย 
15.不 多 มาก