© Sfabisuk | Dreamstime.com

Alamin ang alpabeto Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Matutong magbasa at magsalita ng mga banyagang alpabeto online. Higit sa 40 mga titik ay magagamit.

Ang mga alpabeto ay mahalaga upang matuto kung gusto mong magbasa at magsulat sa wikang iyong natututuhan. Nagbibigay ang mga ito ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga tunog ng mga titik sa mga wika at tinutulungan kang maging natural kapag nagsasalita ka. Mag-scroll pababa at pumili mula sa higit sa 40 mga titik upang simulan ang pag-aaral ngayon.

tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
A a - /a/ or /ɐ/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
B b - /b/ or /p/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
V v - /v/ or /f/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
G g - /ɡ/ or /k/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
D d - /d/ or /t/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
E e - /ɛ/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Zh zh - /ʒ/ or /ʃ/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Z z - /z/ or /s/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
I i - /i/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Y y - /j/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
K k - /k/ or /ɡ/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
L l - /l/ or /ɫ/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
M m - /m/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
N n - /n/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
O o - /ɔ/ or /o/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
P p - /p/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
R r - /r/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
S s - /s/ or /z/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
T t - /t/ or /d/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
U u - /u/ or /o/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
F f - /f/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
H h - /x/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Ts ts - /t͡s/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Ch ch - /t͡ʃ/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Sh sh - /ʃ/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Sht sht - /ʃt/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
A a - /ɤ/ or /ɐ/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Y y - /j/ or not pronounced
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Yu yu - /ju/, /jo/, /u/ or /o/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Ya ya - /ja/, /jɐ/, /a/ or /ɐ/