Phrasebook

tl Small Talk 3   »   th การสนทนา 3

22 [dalawampu’t dalawa]

Small Talk 3

Small Talk 3

22 [ยี่สิบสอง]

yêe-sìp-sǎwng

การสนทนา 3

[gan-sǒn-tá-na]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Naninigarilyo ka ba? ค-ณสู-บุหรี่ไห- -รั--- --? ค-ณส-บบ-หร--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ู-บ-ห-ี-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------- คุณสูบบุหรี่ไหม ครับ / คะ? 0
k----so-o-----o--è--m-̌i--ra-p-k-́ koon-so-op-bo-o-re-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---o-o---o-o-r-̀---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- koon-sòop-bòo-rèe-mǎi-kráp-ká
Dati, oo. ผม-/ -ิ--- เค---บ -ร-บ / -ะ ผม / ด-ฉ-น เคยส-บ คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น เ-ย-ู- ค-ั- / ค- --------------------------- ผม / ดิฉัน เคยสูบ ครับ / คะ 0
p-̌--d-----a----u----ò-p--------á po-m-di--cha-n-kuнy-so-op-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---u-y-s-̀-p-k-a-p-k-́ ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kuнy-sòop-kráp-ká
Ngunit ngayon hindi na ako naninigarilyo. แ-่------ ผม-- --ฉ-น--่ส--แ-้ว แต-ตอนน-- ผม / ด-ฉ-นไม-ส-บแล-ว แ-่-อ-น-้ ผ- / ด-ฉ-น-ม-ส-บ-ล-ว ------------------------------ แต่ตอนนี้ ผม / ดิฉันไม่สูบแล้ว 0
dhæ-t-o----́-------di--chǎn--a----o--p--æ-o dhæ-t-on-ne-e-po-m-di--cha-n-ma-i-so-op-læ-o d-æ-t-o---e-e-p-̌---i---h-̌---a-i-s-̀-p-l-́- -------------------------------------------- dhæ̀t-on-née-pǒm-dì-chǎn-mâi-sòop-lǽo
Mababahala ka ba kung maninigarilyo ako? รบ---คุ-ไห--คร-บ --คะ -้า--- / ----- -ู-บ---ี่? รบกวนค-ณไหม คร-บ / คะ ถ-า ผม / ด-ฉ-น ส-บบ-หร--? ร-ก-น-ุ-ไ-ม ค-ั- / ค- ถ-า ผ- / ด-ฉ-น ส-บ-ุ-ร-่- ----------------------------------------------- รบกวนคุณไหม ครับ / คะ ถ้า ผม / ดิฉัน สูบบุหรี่? 0
r-́---ua----o--------ra-p-k-́-ta---o-m-d---c--̌--so-o--b----re-e ro-p-guan-koon-ma-i-kra-p-ka--ta--po-m-di--cha-n-so-op-bo-o-re-e r-́---u-n-k-o---a-i-k-a-p-k-́-t-̂-p-̌---i---h-̌---o-o---o-o-r-̀- ---------------------------------------------------------------- róp-guan-koon-mǎi-kráp-ká-tâ-pǒm-dì-chǎn-sòop-bòo-rèe
Hindi naman. ไม------ร-บ-/-ค่ะ ไม-เลย คร-บ / ค-ะ ไ-่-ล- ค-ั- / ค-ะ ----------------- ไม่เลย ครับ / ค่ะ 0
mâi-l-н--krá---â ma-i-luнy-kra-p-ka- m-̂---u-y-k-a-p-k-̂ ------------------- mâi-luнy-kráp-kâ
Hindi ako nababahala. มั-ไม-ได้ร-กว--ผ- / ด-ฉั- ---บ-/-คะ ม-นไม-ได-รบกวน ผม / ด-ฉ-น คร-บ / คะ ม-น-ม-ไ-้-บ-ว- ผ- / ด-ฉ-น ค-ั- / ค- ----------------------------------- มันไม่ได้รบกวน ผม / ดิฉัน ครับ / คะ 0
m---m------̂i-r------a--p-̌m-d---ch----k-a-p--á man-ma-i-da-i-ro-p-guan-po-m-di--cha-n-kra-p-ka- m-n-m-̂---a-i-r-́---u-n-p-̌---i---h-̌---r-́---a- ------------------------------------------------ man-mâi-dâi-róp-guan-pǒm-dì-chǎn-kráp-ká
May gusto ka bang inumin? คุณจ--ื่มอะไร-หม ค-ับ-/ --? ค-ณจะด--มอะไรไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ะ-ื-ม-ะ-ร-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณจะดื่มอะไรไหม ครับ / คะ? 0
k--n--a----̀um--̀-r-i--a---kra---k-́ koon-ja--de-um-a--rai-ma-i-kra-p-ka- k-o---a---e-u---̀-r-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-jà-dèum-à-rai-mǎi-kráp-ká
Isang konyak? บรั่น-ีไ---ค-ั- /-ค-? บร--นด-ไหม คร-บ / คะ? บ-ั-น-ี-ห- ค-ั- / ค-? --------------------- บรั่นดีไหม ครับ / คะ? 0
b------̂n--e----̌--k-áp--á ba-w-ra-n-dee-ma-i-kra-p-ka- b-̀---a-n-d-e-m-̌---r-́---a- ---------------------------- bàw-rân-dee-mǎi-kráp-ká
Hindi, mas gusto ko ng serbesa. / Hindi, mas gusto ko ng bir. ไ-่ ---บ-/-คะ -- - ด--ั- -อบ-บ---์มา-กว่า ไม- คร-บ / คะ ผม / ด-ฉ-น ชอบเบ-ยร-มากกว-า ไ-่ ค-ั- / ค- ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-บ-ย-์-า-ก-่- ----------------------------------------- ไม่ ครับ / คะ ผม / ดิฉัน ชอบเบียร์มากกว่า 0
m--i-k--́--ká------di-----------̂w---ia------gwà ma-i-kra-p-ka--po-m-di--cha-n-cha-wp-bia-ma-k-gwa- m-̂---r-́---a---o-m-d-̀-c-a-n-c-a-w---i---a-k-g-a- -------------------------------------------------- mâi-kráp-ká-pǒm-dì-chǎn-châwp-bia-mâk-gwà
Ikaw ba ay madalas na naglalakbay? ค-ณเดิ--า--่อยไหม --ั--/---? ค-ณเด-นทางบ-อยไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ด-น-า-บ-อ-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------- คุณเดินทางบ่อยไหม ครับ / คะ? 0
k--n----̶--tang--àw--m-̌i-k-á--ká koon-der-n-tang-ba-wy-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-̶---a-g-b-̀-y-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-der̶n-tang-bàwy-mǎi-kráp-ká
Oo, kadalasan mga lakbay para sa trabaho. บ่-- -รั- /-ค--ส่ว-ให---ป-น-า---ิ---ง-พ-่----ก-จ บ-อย คร-บ / คะ ส-วนใหญ-เป-นการเด-นทางเพ--อธ-รก-จ บ-อ- ค-ั- / ค- ส-ว-ใ-ญ-เ-็-ก-ร-ด-น-า-เ-ื-อ-ุ-ก-จ ------------------------------------------------ บ่อย ครับ / คะ ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ 0
b-̀w--kr-----a--s-̀-n-----------ga---e---------p-̂u--toon--i-t ba-wy-kra-p-ka--su-an-ya-i-bhen-gan-der-n-tang-pe-ua-toon-gi-t b-̀-y-k-a-p-k-́-s-̀-n-y-̀---h-n-g-n-d-r-n-t-n---e-u---o-n-g-̀- -------------------------------------------------------------- bàwy-kráp-ká-sùan-yài-bhen-gan-der̶n-tang-pêua-toon-gìt
Ngunit ngayon nagbabakasyon kami dito. แต่ตอ-----รามาพ--ร้อน แต-ตอนน--เรามาพ-กร-อน แ-่-อ-น-้-ร-ม-พ-ก-้-น --------------------- แต่ตอนนี้เรามาพักร้อน 0
dh---d-------́--r-o-----á--ráwn dhæ--dhawn-ne-e-rao-ma-pa-k-ra-wn d-æ---h-w---e-e-r-o-m---a-k-r-́-n --------------------------------- dhæ̀-dhawn-née-rao-ma-pák-ráwn
Ang init talaga! ร-อ--ะ-ร--่า---้! ร-อนอะไรอย-างน--! ร-อ-อ-ไ-อ-่-ง-ี-! ----------------- ร้อนอะไรอย่างนี้! 0
r-́wn-a--r-i-a--ya-n--n-́e ra-wn-a--rai-a--ya-ng-ne-e r-́-n-a---a---̀-y-̂-g-n-́- -------------------------- ráwn-à-rai-à-yâng-née
Oo, ang init talaga ngayon. ใช-----นี้ร้อ-จ---ๆ ใช- ว-นน--ร-อนจร-งๆ ใ-่ ว-น-ี-ร-อ-จ-ิ-ๆ ------------------- ใช่ วันนี้ร้อนจริงๆ 0
châ------né---a-----́--ring-ring cha-i-wan-ne-e-ra-w-no-t-ring-ring c-a-i-w-n-n-́---a-w-n-́---i-g-r-n- ---------------------------------- châi-wan-née-ráw-nót-ring-ring
Pumunta tayo sa balkonahe. เ--ไ-----ะ-บ-ย-ก---ถอะ เราไปท--ระเบ-ยงก-นเถอะ เ-า-ป-ี-ร-เ-ี-ง-ั-เ-อ- ---------------------- เราไปที่ระเบียงกันเถอะ 0
ra--b-a--t----ra---i-----a--tu-н rao-bhai-te-e-ra--biang-gan-tu-н r-o-b-a---e-e-r-́-b-a-g-g-n-t-̀- -------------------------------- rao-bhai-têe-rá-biang-gan-tùн
May kasiyahan dito bukas. พร--ง-ี----ี-----่---ิ--ี-น-่ พร--งน--จะม-งานร--นเร-งท--น-- พ-ุ-ง-ี-จ-ม-ง-น-ื-น-ร-ง-ี-น-่ ----------------------------- พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ 0
p----n--n--------mee-ng-n-rê-n-r---n--te-e---̂e pro-ong-ne-e-ja--mee-ngan-re-un-rer-ng-te-e-ne-e p-o-o-g-n-́---a---e---g-n-r-̂-n-r-r-n---e-e-n-̂- ------------------------------------------------ prôong-née-jà-mee-ngan-rêun-rer̶ng-têe-nêe
Sasama ka rin ba? คุ----าร่วม--นด้-ยไห---ร-บ / ค-? ค-ณจะมาร-วมงานด-วยไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ะ-า-่-ม-า-ด-ว-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- คุณจะมาร่วมงานด้วยไหม ครับ / คะ? 0
k--------m---û----g-n-------m--i--ráp--á koon-ja--ma-ru-am-ngan-du-ay-ma-i-kra-p-ka- k-o---a---a-r-̂-m-n-a---u-a---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-jà-ma-rûam-ngan-dûay-mǎi-kráp-ká
Oo, inaanyayahan din kami. ค-ับ-/ --- -ว-เ---ด-รั-เ-ิ-ด--ย คร-บ / ค-ะ พวกเราได-ร-บเช-ญด-วย ค-ั- / ค-ะ พ-ก-ร-ไ-้-ั-เ-ิ-ด-ว- ------------------------------- ครับ / ค่ะ พวกเราได้รับเชิญด้วย 0
kr-́--k-̂--u-ak---o--a-i--a---che-̶--du--y kra-p-ka--pu-ak-rao-da-i-ra-p-cher-n-du-ay k-a-p-k-̂-p-̂-k-r-o-d-̂---a-p-c-e-̶---u-a- ------------------------------------------ kráp-kâ-pûak-rao-dâi-ráp-cher̶n-dûay

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -