Phrasebook

tl Sports   »   te ఆటలు

49 [apatnapu’t siyam]

Sports

Sports

49 [నలభై తొమ్మిది]

49 [Nalabhai tom\'midi]

ఆటలు

[Āṭalu]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Nag-eehersisyo ka ba? మ-ర- వ్యాయ--ం చేస-త-ర-? మ-ర- వ-య-య-మ- చ-స-త-ర-? మ-ర- వ-య-య-మ- చ-స-త-ర-? ----------------------- మీరు వ్యాయామం చేస్తారా? 0
Mīr- ---yā-a- cēst-r-? Mīru vyāyāmaṁ cēstārā? M-r- v-ā-ā-a- c-s-ā-ā- ---------------------- Mīru vyāyāmaṁ cēstārā?
Oo, kailangan ko ng ehersisyo. అవున-,-నాకు-క-ం--వ-య-యా-ం --స-ం అవ-న-, న-క- క--త వ-య-య-మ- అవసర- అ-ు-ు- న-క- క-ం- వ-య-య-మ- అ-స-ం ------------------------------- అవును, నాకు కొంత వ్యాయామం అవసరం 0
Avunu, n--- --nta--yā--ma---va-araṁ Avunu, nāku konta vyāyāmaṁ avasaraṁ A-u-u- n-k- k-n-a v-ā-ā-a- a-a-a-a- ----------------------------------- Avunu, nāku konta vyāyāmaṁ avasaraṁ
Miyembro ako sa isang sports na grupo. నే-ు-ఒక-స్పోర్ట్స్--్-బ- లో-స---ుడన- /-స--య-ర-ల--ి న-న- ఒక స-ప-ర-ట-స- క-లబ- ల- సభ-య-డన- / సభ-య-ర-ల-న- న-న- ఒ- స-ప-ర-ట-స- క-ల-్ ల- స-్-ు-న- / స-్-ు-ా-ి-ి -------------------------------------------------- నేను ఒక స్పోర్ట్స్ క్లబ్ లో సభ్యుడను / సభ్యురాలిని 0
N--u ------ō-ṭs k--b -ō sab-y-ḍ-nu/-sabh---ā---i Nēnu oka spōrṭs klab lō sabhyuḍanu/ sabhyurālini N-n- o-a s-ō-ṭ- k-a- l- s-b-y-ḍ-n-/ s-b-y-r-l-n- ------------------------------------------------ Nēnu oka spōrṭs klab lō sabhyuḍanu/ sabhyurālini
Naglalaro tayo ng putbol. మ-ము ---్---ల--- -ా----ఆ-త-ము మ-మ- ఫ-ట- బ-ల- / స-కర- ఆడత-మ- మ-మ- ఫ-ట- బ-ల- / స-క-్ ఆ-త-మ- ----------------------------- మేము ఫుట్ బాల్ / సాకర్ ఆడతాము 0
Mēm----uṭ --l/ ----r----tāmu Mēmu phuṭ bāl/ sākar āḍatāmu M-m- p-u- b-l- s-k-r ā-a-ā-u ---------------------------- Mēmu phuṭ bāl/ sākar āḍatāmu
Minsan lumalangoy kami. ఒ---ోస----మే-ు ఈ--క--త--ు ఒక-క-స-ర- మ-మ- ఈత క-డత-మ- ఒ-్-ో-ా-ి మ-మ- ఈ- క-డ-ా-ు ------------------------- ఒక్కోసారి మేము ఈత కొడతాము 0
Okk-sā----ēmu --a---ḍ-t--u Okkōsāri mēmu īta koḍatāmu O-k-s-r- m-m- ī-a k-ḍ-t-m- -------------------------- Okkōsāri mēmu īta koḍatāmu
O nagbibisikleta kami. ల-దా--ేమ--సై--ల్ తొ-్కు--ము ల-ద- మ-మ- స-క-ల- త-క-క-త-మ- ల-ద- మ-మ- స-క-ల- త-క-క-త-మ- --------------------------- లేదా మేము సైకిల్ తొక్కుతాము 0
Lē-- m--- s-i--l-tokk-t--u Lēdā mēmu saikil tokkutāmu L-d- m-m- s-i-i- t-k-u-ā-u -------------------------- Lēdā mēmu saikil tokkutāmu
Mayroong isang putbol istadyum sa aming lungsod. మా-ప---ణంల- -క-ఫు-్ బ----/-స--ర్-----డ-య- ఉం-ి మ- పట-టణ-ల- ఒక ఫ-ట- బ-ల- / స-కర- స-ట-డ-య- ఉ-ద- మ- ప-్-ణ-ల- ఒ- ఫ-ట- బ-ల- / స-క-్ స-ట-డ-య- ఉ-ద- ---------------------------------------------- మా పట్టణంలో ఒక ఫుట్ బాల్ / సాకర్ స్టేడియం ఉంది 0
Mā --ṭ-----l- -ka-p-u- ---- sāk-- -----yaṁ un-i Mā paṭṭaṇanlō oka phuṭ bāl/ sākar sṭēḍiyaṁ undi M- p-ṭ-a-a-l- o-a p-u- b-l- s-k-r s-ē-i-a- u-d- ----------------------------------------------- Mā paṭṭaṇanlō oka phuṭ bāl/ sākar sṭēḍiyaṁ undi
Mayroon ding swimming pool na may sauna. ఒక-స్వ-మ్--ంగ్-ప---,--ౌ---త----ట--ా---ది ఒక స-వ-మ-మ--గ- ప-ల-, స-న- త- ప-ట-గ- ఉ-ద- ఒ- స-వ-మ-మ-ం-్ ప-ల-, స-న- త- ప-ట-గ- ఉ-ద- ---------------------------------------- ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్, సౌనా తో పాటుగా ఉంది 0
O-a-s-im'-iṅg-p----sau-- t- p----- un-i Oka svim'miṅg pūl, saunā tō pāṭugā undi O-a s-i-'-i-g p-l- s-u-ā t- p-ṭ-g- u-d- --------------------------------------- Oka svim'miṅg pūl, saunā tō pāṭugā undi
At mayroong isang golf course. అ-ా-ే,--క-గ------మ-దా-ం-కూ---ఉ--ి అల-గ-, ఒక గ-ల-ఫ- మ-ద-న- క-డ- ఉ-ద- అ-ా-ే- ఒ- గ-ల-ఫ- మ-ద-న- క-డ- ఉ-ద- --------------------------------- అలాగే, ఒక గోల్ఫ్ మైదానం కూడా ఉంది 0
Alāg-, --- gōlph-maidā-a------ ---i Alāgē, oka gōlph maidānaṁ kūḍā undi A-ā-ē- o-a g-l-h m-i-ā-a- k-ḍ- u-d- ----------------------------------- Alāgē, oka gōlph maidānaṁ kūḍā undi
Ano ang palabas sa telebisyon. టీ----ో-ఏ-- ----ో---? ట-వ- ల- ఏమ- వస-త--ద-? ట-వ- ల- ఏ-ి వ-్-ో-ద-? --------------------- టీవీ లో ఏమి వస్తోంది? 0
Ṭīvī-l----i-vastōndi? Ṭīvī lō ēmi vastōndi? Ṭ-v- l- ē-i v-s-ō-d-? --------------------- Ṭīvī lō ēmi vastōndi?
May larong putbol ngayon. ఇప-ప-డు--క ఫు---బ-ల్-/-సా-ర- మ్-ాచ- న-ుస--ోం-ి ఇప-ప-డ- ఒక ఫ-ట- బ-ల- / స-కర- మ-య-చ- నడ-స-త--ద- ఇ-్-ు-ు ఒ- ఫ-ట- బ-ల- / స-క-్ మ-య-చ- న-ు-్-ో-ద- ---------------------------------------------- ఇప్పుడు ఒక ఫుట్ బాల్ / సాకర్ మ్యాచ్ నడుస్తోంది 0
Ip---u--ka-ph-ṭ--ā-- --k-- --āc -aḍu---ndi Ippuḍu oka phuṭ bāl/ sākar myāc naḍustōndi I-p-ḍ- o-a p-u- b-l- s-k-r m-ā- n-ḍ-s-ō-d- ------------------------------------------ Ippuḍu oka phuṭ bāl/ sākar myāc naḍustōndi
Ang koponan ng Aleman ay naglalaro laban sa Ingles. జ-్మన- వా-----ట--ు ఇ----ా-డ్--ా-్-తో-ఆ------ి జర-మన- వ-ళ-ళ జట-ట- ఇ-గ-ల--డ- వ-ళ-ళత- ఆడ-త--ద- జ-్-న- వ-ళ-ళ జ-్-ు ఇ-గ-ల-ం-్ వ-ళ-ళ-ో ఆ-ు-ో-ద- --------------------------------------------- జర్మన్ వాళ్ళ జట్టు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళతో ఆడుతోంది 0
Ja-----vāḷ-a ----u-i--lā-ḍ--ā-ḷ--ō-āḍut-ndi Jarman vāḷḷa jaṭṭu iṅglāṇḍ vāḷḷatō āḍutōndi J-r-a- v-ḷ-a j-ṭ-u i-g-ā-ḍ v-ḷ-a-ō ā-u-ō-d- ------------------------------------------- Jarman vāḷḷa jaṭṭu iṅglāṇḍ vāḷḷatō āḍutōndi
Sino ang nananalo? ఎవ-- -ెల---తున-న-రు? ఎవర- గ-ల-స-త-న-న-ర-? ఎ-ర- గ-ల-స-త-న-న-ర-? -------------------- ఎవరు గెలుస్తున్నారు? 0
Ev-r--gel-s--nn---? Evaru gelustunnāru? E-a-u g-l-s-u-n-r-? ------------------- Evaru gelustunnāru?
Wala akong ideya. న-క--తె-ి--ు న-క- త-ల-యద- న-క- త-ల-య-ు ------------ నాకు తెలియదు 0
N--u---liyadu Nāku teliyadu N-k- t-l-y-d- ------------- Nāku teliyadu
Sa ngayon ay tabla sila. ప్-స్త-త--ఇ-- -- అయ----ది ప-రస-త-త- ఇద- ట- అయ-య--ద- ప-ర-్-ు-ం ఇ-ి ట- అ-్-ి-ద- ------------------------- ప్రస్తుతం ఇది టై అయ్యింది 0
Pra---taṁ idi-ṭai ay---di Prastutaṁ idi ṭai ayyindi P-a-t-t-ṁ i-i ṭ-i a-y-n-i ------------------------- Prastutaṁ idi ṭai ayyindi
Ang taga-hatol ay galing sa Belgium. ర-ఫర- బ-----యం-ద-శస్థు-ు ర-ఫర- బ-ల-జ-య- ద-శస-థ-డ- ర-ఫ-ీ బ-ల-జ-య- ద-శ-్-ు-ు ------------------------ రెఫరీ బెల్జియం దేశస్థుడు 0
R-p-arī--e--iya---ēś--t--ḍu Repharī beljiyaṁ dēśasthuḍu R-p-a-ī b-l-i-a- d-ś-s-h-ḍ- --------------------------- Repharī beljiyaṁ dēśasthuḍu
Ngayon ay may penalty. ఇప-పు-ు ఒ- -ెనా-్ట- -య--ి--ి ఇప-ప-డ- ఒక ప-న-ల-ట- అయ-య--ద- ఇ-్-ు-ు ఒ- ప-న-ల-ట- అ-్-ి-ద- ---------------------------- ఇప్పుడు ఒక పెనాల్టీ అయ్యింది 0
Ip-uḍ------p-nāl-ī-a--indi Ippuḍu oka penālṭī ayyindi I-p-ḍ- o-a p-n-l-ī a-y-n-i -------------------------- Ippuḍu oka penālṭī ayyindi
Goal! isa – sero! గోల్! ఒ-----ు-్--! గ-ల-! ఒకట--స-న-న-! గ-ల-! ఒ-ట---ు-్-ా- ------------------ గోల్! ఒకటి-సున్నా! 0
G--! O--ṭ---u---! Gōl! Okaṭi-sunnā! G-l- O-a-i-s-n-ā- ----------------- Gōl! Okaṭi-sunnā!

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -