Phrasebook

tl Negation 1   »   zh 否定句1

64 [animnapu’t apat]

Negation 1

Negation 1

64[六十四]

64 [Liùshísì]

否定句1

[fǒudìng jù 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Hindi ko maintindihan ang salitang iyon. 我-不--白-这--词-。 我 不 明白 这个 词 。 我 不 明- 这- 词 。 ------------- 我 不 明白 这个 词 。 0
w--bù---n-----z---e-c-. wǒ bù míngbái zhège cí. w- b- m-n-b-i z-è-e c-. ----------------------- wǒ bù míngbái zhège cí.
Hindi ko maintindihan ang pangungusap. 我 --明- 这个-句--。 我 不 明白 这个 句子 。 我 不 明- 这- 句- 。 -------------- 我 不 明白 这个 句子 。 0
Wǒ -ù-mín---- -hè-e ---i. Wǒ bù míngbái zhège jùzi. W- b- m-n-b-i z-è-e j-z-. ------------------------- Wǒ bù míngbái zhège jùzi.
Hindi ko maintindihan ang kahulugan. 我 - 明白 这- -- 。 我 不 明白 这个 意思 。 我 不 明- 这- 意- 。 -------------- 我 不 明白 这个 意思 。 0
Wǒ-bù m-n---i-z---e-y-si. Wǒ bù míngbái zhège yìsi. W- b- m-n-b-i z-è-e y-s-. ------------------------- Wǒ bù míngbái zhège yìsi.
ang guro 男老师 男老师 男-师 --- 男老师 0
Ná---ǎos-ī Nán lǎoshī N-n l-o-h- ---------- Nán lǎoshī
Naiintindihan mo ba ang guro? 您---听懂 -个---师(--- --? 您 能 听懂 这个 男老师(讲课) 吗 ? 您 能 听- 这- 男-师-讲-) 吗 ? --------------------- 您 能 听懂 这个 男老师(讲课) 吗 ? 0
n-- --n--t-ng dǒng-z-è-e n-- --o--- -jiǎ-g-è- --? nín néng tīng dǒng zhège nán lǎoshī (jiǎngkè) ma? n-n n-n- t-n- d-n- z-è-e n-n l-o-h- (-i-n-k-) m-? ------------------------------------------------- nín néng tīng dǒng zhège nán lǎoshī (jiǎngkè) ma?
Oo, naiintindihan ko siyang mabuti. 是的,----- - -白 。 是的, 我 听得 很 明白 。 是-, 我 听- 很 明- 。 --------------- 是的, 我 听得 很 明白 。 0
S-- -e,-w- -ī-g -é --n -í--bá-. Shì de, wǒ tīng dé hěn míngbái. S-ì d-, w- t-n- d- h-n m-n-b-i- ------------------------------- Shì de, wǒ tīng dé hěn míngbái.
ang guro 女-师 女老师 女-师 --- 女老师 0
Nǚ l-oshī Nǚ lǎoshī N- l-o-h- --------- Nǚ lǎoshī
Naiintindihan mo ba ang guro? 您 - -懂-这个 女老-(--)-吗 ? 您 能 听懂 这个 女老师(讲课) 吗 ? 您 能 听- 这- 女-师-讲-) 吗 ? --------------------- 您 能 听懂 这个 女老师(讲课) 吗 ? 0
nín néng---n---ǒ-- zhège------os-ī ---ǎn-kè- --? nín néng tīng dǒng zhège nǚ lǎoshī (jiǎngkè) ma? n-n n-n- t-n- d-n- z-è-e n- l-o-h- (-i-n-k-) m-? ------------------------------------------------ nín néng tīng dǒng zhège nǚ lǎoshī (jiǎngkè) ma?
Oo naiintindihan ko siyang mabuti. 是-,-- 听----明--。 是的, 我 听得 很 明白 。 是-, 我 听- 很 明- 。 --------------- 是的, 我 听得 很 明白 。 0
S---d-,--ǒ t--g-dé h-----n-b-i. Shì de, wǒ tīng dé hěn míngbái. S-ì d-, w- t-n- d- h-n m-n-b-i- ------------------------------- Shì de, wǒ tīng dé hěn míngbái.
Mga tao 人-----们 人(复数)人们 人-复-)-们 ------- 人(复数)人们 0
Rén (f-sh-- ré---n Rén (fùshù) rénmen R-n (-ù-h-) r-n-e- ------------------ Rén (fùshù) rénmen
Naiintindihan mo ba ang mga tao? 您 --听---们------? 您 能 听懂 人们 说话 吗 ? 您 能 听- 人- 说- 吗 ? ---------------- 您 能 听懂 人们 说话 吗 ? 0
nín né-g ---- -ǒ-g rén----s-u-huà-ma? nín néng tīng dǒng rénmen shuōhuà ma? n-n n-n- t-n- d-n- r-n-e- s-u-h-à m-? ------------------------------------- nín néng tīng dǒng rénmen shuōhuà ma?
Hindi, hindi ko sila gaanong naiintindihan. 不,---- -- 。 不, 听 不 太懂 。 不- 听 不 太- 。 ----------- 不, 听 不 太懂 。 0
Bù---īn--b- tà--dǒn-. Bù, tīng bù tài dǒng. B-, t-n- b- t-i d-n-. --------------------- Bù, tīng bù tài dǒng.
ang nobya 女-友 女朋友 女-友 --- 女朋友 0
Nǚ--éng-ǒu Nǚ péngyǒu N- p-n-y-u ---------- Nǚ péngyǒu
May nobya ka ba? 您 有-一- 女朋友-吗-? 您 有 一位 女朋友 吗 ? 您 有 一- 女-友 吗 ? -------------- 您 有 一位 女朋友 吗 ? 0
nín yǒu----è- n- -é---ǒu ma? nín yǒuyī wèi nǚ péngyǒu ma? n-n y-u-ī w-i n- p-n-y-u m-? ---------------------------- nín yǒuyī wèi nǚ péngyǒu ma?
Oo, meron. 是,---- -位 。 是, 我 有 一位 。 是- 我 有 一- 。 ----------- 是, 我 有 一位 。 0
S-ì,-wǒ -ǒ-------. Shì, wǒ yǒuyī wèi. S-ì- w- y-u-ī w-i- ------------------ Shì, wǒ yǒuyī wèi.
ang anak na babae -儿 女儿 女- -- 女儿 0
N--ér Nǚ'ér N-'-r ----- Nǚ'ér
Mayroon ka bang anak na babae? 您 有 一- 女- 吗-? 您 有 一个 女儿 吗 ? 您 有 一- 女- 吗 ? ------------- 您 有 一个 女儿 吗 ? 0
nín y-----è nǚ-é---a? nín yǒuyīgè nǚ'ér ma? n-n y-u-ī-è n-'-r m-? --------------------- nín yǒuyīgè nǚ'ér ma?
Hindi, wala ako. 不,我 没--。 不,我 没有 。 不-我 没- 。 -------- 不,我 没有 。 0
B-, -----iyǒ-. Bù, wǒ méiyǒu. B-, w- m-i-ǒ-. -------------- Bù, wǒ méiyǒu.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -