Phrasebook

tl Conjunctions 1   »   th คำสันธาน 1

94 [siyamnapu’t apat]

Conjunctions 1

Conjunctions 1

94 [เก้าสิบสี่]

gâo-sìp-sèe

คำสันธาน 1

[kam-sǎn-tan]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Maghintay hanggang tumigil ang ulan. รอก่อน--นกว่าฝนจ-หย-ด รอก-อน จนกว-าฝนจะหย-ด ร-ก-อ- จ-ก-่-ฝ-จ-ห-ุ- --------------------- รอก่อน จนกว่าฝนจะหยุด 0
r---g-̀-n--o---wà-f--n-----y-̀ot raw-ga-wn-jon-gwa--fo-n-ja--yo-ot r-w-g-̀-n-j-n-g-a---o-n-j-̀-y-̀-t --------------------------------- raw-gàwn-jon-gwà-fǒn-jà-yòot
Maghintay hanggang sa matapos ako. ร----น -นกว่- ผ----ด-ฉั- ----ร-จ รอก-อน จนกว-า ผม / ด-ฉ-น จะเสร-จ ร-ก-อ- จ-ก-่- ผ- / ด-ฉ-น จ-เ-ร-จ -------------------------------- รอก่อน จนกว่า ผม / ดิฉัน จะเสร็จ 0
r-w--à-n--on--wa----̌--d-̀--h-̌n-j-̀--à---̀t raw-ga-wn-jon-gwa--po-m-di--cha-n-ja--sa--re-t r-w-g-̀-n-j-n-g-a---o-m-d-̀-c-a-n-j-̀-s-̀-r-̀- ---------------------------------------------- raw-gàwn-jon-gwà-pǒm-dì-chǎn-jà-sà-rèt
Maghintay hanggang sa siya ay bumalik. ร----น-จนก-่-เขาจะกลับมา รอก-อน จนกว-าเขาจะกล-บมา ร-ก-อ- จ-ก-่-เ-า-ะ-ล-บ-า ------------------------ รอก่อน จนกว่าเขาจะกลับมา 0
r-w-g--wn---n-gw-̀-k-̌--ja--glà--ma raw-ga-wn-jon-gwa--ka-o-ja--gla-p-ma r-w-g-̀-n-j-n-g-a---a-o-j-̀-g-a-p-m- ------------------------------------ raw-gàwn-jon-gwà-kǎo-jà-glàp-ma
Maghihintay ako hanggang matuyo ang buhok ko. ผ----ด-ฉัน ----กว่-ผม-ะ-ห้ง ผม / ด-ฉ-น รอจนกว-าผมจะแห-ง ผ- / ด-ฉ-น ร-จ-ก-่-ผ-จ-แ-้- --------------------------- ผม / ดิฉัน รอจนกว่าผมจะแห้ง 0
p--m--i--cha-n---------́---a--pǒ--jà---̂ng po-m-di--cha-n-ra-wt-no-k-wa--po-m-ja--hæ-ng p-̌---i---h-̌---a-w---o-k-w-̂-p-̌---a---æ-n- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-râwt-nók-wâ-pǒm-jà-hæ̂ng
Maghihintay ako hanggang matapos ang pelikula. ผม ---ิฉ-น ร--นก-่าหน-ง--จบ ผม / ด-ฉ-น รอจนกว-าหน-งจะจบ ผ- / ด-ฉ-น ร-จ-ก-่-ห-ั-จ-จ- --------------------------- ผม / ดิฉัน รอจนกว่าหนังจะจบ 0
p-̌----̀-c-a-n--a-wt------wa-----ng-jà--òp po-m-di--cha-n-ra-wt-no-k-wa--na-ng-ja--jo-p p-̌---i---h-̌---a-w---o-k-w-̂-n-̌-g-j-̀-j-̀- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-râwt-nók-wâ-nǎng-jà-jòp
Maghihintay ako hanggang sa maging berde ang ilaw trapiko. ผ--/ ---ั- ร--น--่-สั-ญ-ณไฟจ-เป--่ยนเ--น-ีเข-ยว ผม / ด-ฉ-น รอจนกว-าส-ญญาณไฟจะเปล--ยนเป-นส-เข-ยว ผ- / ด-ฉ-น ร-จ-ก-่-ส-ญ-า-ไ-จ-เ-ล-่-น-ป-น-ี-ข-ย- ----------------------------------------------- ผม / ดิฉัน รอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 0
p-̌m--i------n--â--------wâ--ǎ--y---f-i--a--b-l--a--b-e----̌e-----o po-m-di--cha-n-ra-wt-no-k-wa--sa-n-yan-fai-ja--bhli-an-bhen-se-e-ke-eo p-̌---i---h-̌---a-w---o-k-w-̂-s-̌---a---a---a---h-i-a---h-n-s-̌---e-e- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-râwt-nók-wâ-sǎn-yan-fai-jà-bhlìan-bhen-sěe-kěeo
Kailan ka magbabakasyon? ค-ณ--ไป-ั--้---มื-อ-ร? ค-ณจะไปพ-กร-อนเม--อไร? ค-ณ-ะ-ป-ั-ร-อ-เ-ื-อ-ร- ---------------------- คุณจะไปพักร้อนเมื่อไร? 0
ko-----̀-------á---------e--a-r-i koon-ja--bhai-pa-k-ra-wn-me-ua-rai k-o---a---h-i-p-́---a-w---e-u---a- ---------------------------------- koon-jà-bhai-pák-ráwn-mêua-rai
Bago ang bakasyon sa tag-init? ก่อน---หยุ-ฤ---้อน-ีกหรือ? ก-อนว-นหย-ดฤด-ร-อนอ-กหร-อ? ก-อ-ว-น-ย-ด-ด-ร-อ-อ-ก-ร-อ- -------------------------- ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ? 0
ga-wn-w-n---̀-t---́------á-n-e----re-u ga-wn-wan-yo-ot-ri--doo-ra-wn-e-ek-re-u g-̀-n-w-n-y-̀-t-r-́-d-o-r-́-n-e-e---e-u --------------------------------------- gàwn-wan-yòot-rí-doo-ráwn-èek-rěu
Oo, bago pa man magsimula ang bakasyon sa tag-init. ใ----่อ----ห-ุ-ฤ-ูร-------ิ่ม ใช- ก-อนว-นหย-ดฤด-ร-อนจะเร--ม ใ-่ ก-อ-ว-น-ย-ด-ด-ร-อ-จ-เ-ิ-ม ----------------------------- ใช่ ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม 0
cha----------a----̀---r--------áwn--a------̶m cha-i-ga-wn-wan-yo-ot-ri--doo-ra-wn-ja--re-r-m c-a-i-g-̀-n-w-n-y-̀-t-r-́-d-o-r-́-n-j-̀-r-̂-̶- ---------------------------------------------- châi-gàwn-wan-yòot-rí-doo-ráwn-jà-rêr̶m
Ayusin ang bubong bago magsimula ang taglamig. ซ----ล-งค- -่อ-ที่ฤ---น-ว--ม-ถ-ง ซ-อมหล-งคา ก-อนท--ฤด-หนาวจะมาถ-ง ซ-อ-ห-ั-ค- ก-อ-ท-่-ด-ห-า-จ-ม-ถ-ง -------------------------------- ซ่อมหลังคา ก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึง 0
s--wm-l-̌---ka-g-̀w---ê--r---doo------ja--ma-te-ung sa-wm-la-ng-ka-ga-wn-te-e-ri--doo-na-o-ja--ma-te-ung s-̂-m-l-̌-g-k---a-w---e-e-r-́-d-o-n-̌---a---a-t-̌-n- ---------------------------------------------------- sâwm-lǎng-ka-gàwn-têe-rí-doo-nǎo-jà-ma-těung
Hugasan ang iyong mga kamay bago ka umupo sa mesa. ล้า--ือข-ง--ณ --อ-ท---ุณจ-น-่--ี-โ-๊ะ ล-างม-อของค-ณ ก-อนท--ค-ณจะน--งท--โต-ะ ล-า-ม-อ-อ-ค-ณ ก-อ-ท-่-ุ-จ-น-่-ท-่-ต-ะ ------------------------------------- ล้างมือของคุณ ก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ 0
l-́ng-m-----̌-ng---o---àwn-te-e-k-o--j-̀-n-----t-̂--dh-́ la-ng-meu-ka-wng-koon-ga-wn-te-e-koon-ja--na-ng-te-e-dho- l-́-g-m-u-k-̌-n---o-n-g-̀-n-t-̂---o-n-j-̀-n-̂-g-t-̂---h-́ --------------------------------------------------------- láng-meu-kǎwng-koon-gàwn-têe-koon-jà-nâng-têe-dhó
Isara mo ang bintana bago ka lumabas. ป-ดห-้---าง--่อน--่ค---ะ----ป--า-น-ก ป-ดหน-าต-าง ก-อนท--ค-ณจะออกไปข-างนอก ป-ด-น-า-่-ง ก-อ-ท-่-ุ-จ-อ-ก-ป-้-ง-อ- ------------------------------------ ปิดหน้าต่าง ก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก 0
bhi---n-̂----̀ng--a----tê--k-on--a--a-wk----i--â-g-nâwk bhi-t-na--dha-ng-ga-wn-te-e-koon-ja--a-wk-bhai-ka-ng-na-wk b-i-t-n-̂-d-a-n---a-w---e-e-k-o---a---̀-k-b-a---a-n---a-w- ---------------------------------------------------------- bhìt-nâ-dhàng-gàwn-têe-koon-jà-àwk-bhai-kâng-nâwk
Kailan ka makakauwi? ค-ณ-ะ-ล---้-นเม--อไร? ค-ณจะกล-บบ-านเม--อไร? ค-ณ-ะ-ล-บ-้-น-ม-่-ไ-? --------------------- คุณจะกลับบ้านเมื่อไร? 0
k-o---a--g---p-ba---me--a--ai koon-ja--gla-p-ba-n-me-ua-rai k-o---a---l-̀---a-n-m-̂-a-r-i ----------------------------- koon-jà-glàp-bân-mêua-rai
Pagkatapos ng klase? ห-ั--ลิก-รี--ห-ือ? หล-งเล-กเร-ยนหร-อ? ห-ั-เ-ิ-เ-ี-น-ร-อ- ------------------ หลังเลิกเรียนหรือ? 0
l---------̶k-r-------u la-ng-le-r-k-rian-re-u l-̌-g-l-̂-̶---i-n-r-̌- ---------------------- lǎng-lêr̶k-rian-rěu
Oo, kapag natapos na ang klase. ค-ับ-/--------ง--ิ--ร--น คร-บ / ค-ะ หล-งเล-กเร-ยน ค-ั- / ค-ะ ห-ั-เ-ิ-เ-ี-น ------------------------ ครับ / ค่ะ หลังเลิกเรียน 0
k-a-p-----l-̌ng-l----k-r-an kra-p-ka--la-ng-le-r-k-rian k-a-p-k-̂-l-̌-g-l-̂-̶---i-n --------------------------- kráp-kâ-lǎng-lêr̶k-rian
Matapos siyang maaksidente, hindi na siya nakapagtrabaho. ห---จา---าปร-สบอุ-----หต--เ---็ท--า-ไ-่-----ก--อ-ป หล-งจากเขาประสบอ-บ-ต-เหต- เขาก-ท-งานไม-ได-อ-กต-อไป ห-ั-จ-ก-ข-ป-ะ-บ-ุ-ั-ิ-ห-ุ เ-า-็-ำ-า-ไ-่-ด-อ-ก-่-ไ- -------------------------------------------------- หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาก็ทำงานไม่ได้อีกต่อไป 0
l--n--jà--k-̌o-------s-̀---̀---àt-hǎy--hòo-k--o----w--a---gan--a-i--a-----ek----̀----ai la-ng-ja-k-ka-o-bhra--so-p-o-o-ba-t-ha-y-dho-o-ka-o-ga-w-tam-ngan-ma-i-da-i-e-ek-dha-w-bhai l-̌-g-j-̀---a-o-b-r-̀-s-̀---̀---a-t-h-̌---h-̀---a-o-g-̂---a---g-n-m-̂---a-i-e-e---h-̀---h-i ------------------------------------------------------------------------------------------- lǎng-jàk-kǎo-bhrà-sòp-òo-bàt-hǎy-dhòo-kǎo-gâw-tam-ngan-mâi-dâi-èek-dhàw-bhai
Matapos siyang mawalan ng trabaho, nagpunta siya sa Amerika. ห-ัง-าก-ี่เขาต--า- เ---็ไ--ร--ทศ--ม-ิ-า หล-งจากท--เขาตกงาน เขาก-ไปประเทศอเมร-กา ห-ั-จ-ก-ี-เ-า-ก-า- เ-า-็-ป-ร-เ-ศ-เ-ร-ก- --------------------------------------- หลังจากที่เขาตกงาน เขาก็ไปประเทศอเมริกา 0
l-̌n--j------̂--ka---dhòk-n-a--kǎ--ga---b-----hra--t-y-------a------ga la-ng-ja-k-te-e-ka-o-dho-k-ngan-ka-o-ga-w-bhai-bhra--tay-sa-w-may-ri--ga l-̌-g-j-̀---e-e-k-̌---h-̀---g-n-k-̌---a-w-b-a---h-a---a---a-w-m-y-r-́-g- ------------------------------------------------------------------------ lǎng-jàk-têe-kǎo-dhòk-ngan-kǎo-gâw-bhai-bhrà-tay-sǎw-may-rí-ga
Pagkatapos ng pagpunta niya sa Amerika, yumaman siya. หลั--า--ี--ข--ด้--ประเท--เม-ิกา เ-าก็-่ำร-ย หล-งจากท--เขาได-ไปประเทศอเมร-กา เขาก-ร--รวย ห-ั-จ-ก-ี-เ-า-ด-ไ-ป-ะ-ท-อ-ม-ิ-า เ-า-็-่-ร-ย ------------------------------------------- หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย 0
lǎ---j-̀----̂---a---d-----ha---hra--ta--s--w---y-ri-------̌--gâw--âm----y la-ng-ja-k-te-e-ka-o-da-i-bhai-bhra--tay-sa-w-may-ri--ga-ka-o-ga-w-ra-m-ruay l-̌-g-j-̀---e-e-k-̌---a-i-b-a---h-a---a---a-w-m-y-r-́-g---a-o-g-̂---a-m-r-a- ---------------------------------------------------------------------------- lǎng-jàk-têe-kǎo-dâi-bhai-bhrà-tay-sǎw-may-rí-ga-kǎo-gâw-râm-ruay

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -