Phrasebook

tl Conjunctions 3   »   th คำสันธาน 3

96 [siyamnapu’t anim]

Conjunctions 3

Conjunctions 3

96 [เก้าสิบหก]

gâo-sìp-hòk

คำสันธาน 3

[kam-sǎn-tan]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Bumabangon ako kapag tumutunog na ang alarma. ผ--/--ิ-ั----ต-่น-ันที---่-าฬิก-ปล-ก--ง ผม / ด-ฉ-น จะต--นท-นท- ท--นาฬ-กาปล-กด-ง ผ- / ด-ฉ-น จ-ต-่-ท-น-ี ท-่-า-ิ-า-ล-ก-ั- --------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะตื่นทันที ที่นาฬิกาปลุกดัง 0
p--m--ì-ch----j-----èun-ta--t-e-tê-----li-----p--o-ok-dang po-m-di--cha-n-ja--dhe-un-tan-tee-te-e-na-li--ga-p-lo-ok-dang p-̌---i---h-̌---a---h-̀-n-t-n-t-e-t-̂---a-l-́-g-̀---o-o---a-g ------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-dhèun-tan-tee-têe-na-lí-gàp-lóok-dang
Napapagod ako kapag kailangan kong mag-aral. ผ--/ -ิฉั--จะ-่---อ-ทั--ีที่-ผ--- -ิฉั- -ร---เร-ย--น---ือ ผม / ด-ฉ-น จะง-วงนอนท-นท-ท-- ผม / ด-ฉ-น เร--มเร-ยนหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น จ-ง-ว-น-น-ั-ท-ท-่ ผ- / ด-ฉ-น เ-ิ-ม-ร-ย-ห-ั-ส-อ --------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะง่วงนอนทันทีที่ ผม / ดิฉัน เริ่มเรียนหนังสือ 0
p-̌--d-̀-cha-n-j-------ang-na----a------t----p-̌m---̀--hǎ---e-r̶m-ria---a-n--s-̌u po-m-di--cha-n-ja--ngu-ang-nawn-tan-tee-te-e-po-m-di--cha-n-re-r-m-rian-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---a---g-̂-n---a-n-t-n-t-e-t-̂---o-m-d-̀-c-a-n-r-̂-̶---i-n-n-̌-g-s-̌- ---------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-ngûang-nawn-tan-tee-têe-pǒm-dì-chǎn-rêr̶m-rian-nǎng-sěu
Hihinto ako sa pagtatrabaho kapag ako ay 60 na. ผม-- ด-ฉ-น จ-เ--กท-----ัน-ีที่----/ -ิ-ัน-อ-ยุ-----0 ผม / ด-ฉ-น จะเล-กท-งานท-นท-ท-- ผม / ด-ฉ-น อาย- ๖๐/60 ผ- / ด-ฉ-น จ-เ-ิ-ท-ง-น-ั-ท-ท-่ ผ- / ด-ฉ-น อ-ย- ๖-/-0 ---------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะเลิกทำงานทันทีที่ ผม / ดิฉัน อายุ ๖๐/60 0
p--m--i--ch-̌n-ja--lê-----a---g-------t------e------d---c--̌n-a-y-----o-----̀p po-m-di--cha-n-ja--le-r-k-tam-ngan-tan-tee-te-e-po-m-di--cha-n-a-yo-o-ho-k-si-p p-̌---i---h-̌---a---e-r-k-t-m-n-a---a---e---e-e-p-̌---i---h-̌-----o-o-h-̀---i-p ------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-lêr̶k-tam-ngan-tan-tee-têe-pǒm-dì-chǎn-a-yóo-hòk-sìp
Kailan ka tatawag? คุ--ะโท---าเม-----? ค-ณจะโทร.มาเม--อไร? ค-ณ-ะ-ท-.-า-ม-่-ไ-? ------------------- คุณจะโทร.มาเมื่อไร? 0
ko----a--to-----mê-----i koon-ja--ton-ma-me-ua-rai k-o---a---o---a-m-̂-a-r-i ------------------------- koon-jà-ton-ma-mêua-rai
Kapag magkaroon ako ng pagkakataon. ท-นทีที- -ม-----ฉ-น มี--ลาน--ห--อย ท-นท-ท-- ผม / ด-ฉ-น ม-เวลาน-ดหน-อย ท-น-ี-ี- ผ- / ด-ฉ-น ม-เ-ล-น-ด-น-อ- ---------------------------------- ทันทีที่ ผม / ดิฉัน มีเวลานิดหน่อย 0
t----ee--e---p-̌---i--c--̌n-m---w-y--a-n--t-n-̀wy tan-tee-te-e-po-m-di--cha-n-mee-way-la-ni-t-na-wy t-n-t-e-t-̂---o-m-d-̀-c-a-n-m-e-w-y-l---i-t-n-̀-y ------------------------------------------------- tan-tee-têe-pǒm-dì-chǎn-mee-way-la-nít-nàwy
Tatawag siya kapag may oras na siya. เ----โ-ร-า-ัน----่เ--มี--ลา เขาจะโทรมาท-นท-ท--เขาม-เวลา เ-า-ะ-ท-ม-ท-น-ี-ี-เ-า-ี-ว-า --------------------------- เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา 0
kǎ---a---on-m--ta----e---̂e--a-o---e--ay--a ka-o-ja--ton-ma-tan-tee-te-e-ka-o-mee-way-la k-̌---a---o---a-t-n-t-e-t-̂---a-o-m-e-w-y-l- -------------------------------------------- kǎo-jà-ton-ma-tan-tee-têe-kǎo-mee-way-la
Hanggang kailan ka magtatrabaho? คุ-จ-ท-งาน-ี--าน-ท-าไ-? ค-ณจะท-งานอ-กนานเท-าไร? ค-ณ-ะ-ำ-า-อ-ก-า-เ-่-ไ-? ----------------------- คุณจะทำงานอีกนานเท่าไร? 0
k------̀-t--------e--k------â--r-i koon-ja--tam-ngan-e-ek-nan-ta-o-rai k-o---a---a---g-n-e-e---a---a-o-r-i ----------------------------------- koon-jà-tam-ngan-èek-nan-tâo-rai
Magtatrabaho ako hangga’t kaya ko. ผม-/----ั--จ--ำ-าน ตร------่ -ม - ดิฉ-น ย-ง-ำ-ด้ ผม / ด-ฉ-น จะท-งาน ตราบใดท-- ผม / ด-ฉ-น ย-งท-ได- ผ- / ด-ฉ-น จ-ท-ง-น ต-า-ใ-ท-่ ผ- / ด-ฉ-น ย-ง-ำ-ด- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน จะทำงาน ตราบใดที่ ผม / ดิฉัน ยังทำได้ 0
p-̌--d-̀-----n--a---am-ngan-d-r-----ai---̂--p-----i--ch-̌--y-ng--am----i po-m-di--cha-n-ja--tam-ngan-dhra-p-dai-te-e-po-m-di--cha-n-yang-tam-da-i p-̌---i---h-̌---a---a---g-n-d-r-̀---a---e-e-p-̌---i---h-̌---a-g-t-m-d-̂- ------------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-jà-tam-ngan-dhràp-dai-têe-pǒm-dì-chǎn-yang-tam-dâi
Magtatrabaho ako hangga’t malakas pa ako. ผม-/-ดิ--- จ--ำ-าน ตร----ท----ม / ดิ-ั- ยั-แข-----อ--่ ผม / ด-ฉ-น จะท-งาน ตราบใดท-- ผม / ด-ฉ-น ย-งแข-งแรงอย-- ผ- / ด-ฉ-น จ-ท-ง-น ต-า-ใ-ท-่ ผ- / ด-ฉ-น ย-ง-ข-ง-ร-อ-ู- ------------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน จะทำงาน ตราบใดที่ ผม / ดิฉัน ยังแข็งแรงอยู่ 0
po-m-----chǎn-----tam----n---r--p-d---t--e-pǒm-d----h------n--k-̌n--ræ---à-yôo po-m-di--cha-n-ja--tam-ngan-dhra-p-dai-te-e-po-m-di--cha-n-yang-kæ-ng-ræng-a--yo-o p-̌---i---h-̌---a---a---g-n-d-r-̀---a---e-e-p-̌---i---h-̌---a-g-k-̌-g-r-n---̀-y-̂- ---------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-tam-ngan-dhràp-dai-têe-pǒm-dì-chǎn-yang-kæ̌ng-ræng-à-yôo
Nakahiga lang siya sa kama kaysa magtrabaho siya. เข-น--บนเตี-งแทนท-่จ-ท-งาน เขานอนบนเต-ยงแทนท--จะท-งาน เ-า-อ-บ-เ-ี-ง-ท-ท-่-ะ-ำ-า- -------------------------- เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน 0
ka-o-na---bo----i--g-----te-e-ja---am-n--n ka-o-nawn-bon-dhiang-tæn-te-e-ja--tam-ngan k-̌---a-n-b-n-d-i-n---æ---e-e-j-̀-t-m-n-a- ------------------------------------------ kǎo-nawn-bon-dhiang-tæn-têe-jà-tam-ngan
Nagbabasa siya ng dyaryo kaysa sa magluto siya. เธอ----หนังส-อ-ิมพ์แทนท--จะ---ั--้าว เธออ-านหน-งส-อพ-มพ-แทนท--จะท-ก-บข-าว เ-อ-่-น-น-ง-ื-พ-ม-์-ท-ท-่-ะ-ำ-ั-ข-า- ------------------------------------ เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว 0
t-r̶--̀n----ng--ě----m-----te-e-j----am-ga-p--a-o tur--a-n-na-ng-se-u-pim-tæn-te-e-ja--tam-ga-p-ka-o t-r---̀---a-n---e-u-p-m-t-n-t-̂---a---a---a-p-k-̂- -------------------------------------------------- tur̶-àn-nǎng-sěu-pim-tæn-têe-jà-tam-gàp-kâo
Nanatili siya sa bar kaysa sa umuwi. เ---ั่งใ-ผ---ทน----ะ-ลับบ้าน เขาน--งในผ-บแทนท--จะกล-บบ-าน เ-า-ั-ง-น-ั-แ-น-ี-จ-ก-ั-บ-า- ---------------------------- เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้าน 0
k-----â----a--------æ---e----a---l-̀p--a-n ka-o-na-ng-nai-pa-p-tæn-te-e-ja--gla-p-ba-n k-̌---a-n---a---a-p-t-n-t-̂---a---l-̀---a-n ------------------------------------------- kǎo-nâng-nai-pàp-tæn-têe-jà-glàp-bân
Sa pagkakaalam ko, dito siya nakatira. เ-่---่-ผ--/-ด-ฉ-- --า-เข-------ยู-ท--นี่ เท-าท-- ผม / ด-ฉ-น ทราบเขาอาศ-ยอย--ท--น-- เ-่-ท-่ ผ- / ด-ฉ-น ท-า-เ-า-า-ั-อ-ู-ท-่-ี- ----------------------------------------- เท่าที่ ผม / ดิฉัน ทราบเขาอาศัยอยู่ที่นี่ 0
tâo-têe-po---d-̀-c--̌n-ta-----p-k-̌------̌i-à--ôo--e-e-ne-e ta-o-te-e-po-m-di--cha-n-ta--ra-p-ka-o-a-sa-i-a--yo-o-te-e-ne-e t-̂---e-e-p-̌---i---h-̌---a---a-p-k-̌-----a-i-a---o-o-t-̂---e-e --------------------------------------------------------------- tâo-têe-pǒm-dì-chǎn-tá-râp-kǎo-a-sǎi-à-yôo-têe-nêe
Sa pagkakaalam ko, may sakit ang asawa niya. เท-าท---ผ----ด-ฉ-- ท-าบ----รร-า-อ----ไม่สบ-ย เท-าท-- ผม / ด-ฉ-น ทราบ / ภรรยาของเขาไม-สบาย เ-่-ท-่ ผ- / ด-ฉ-น ท-า- / ภ-ร-า-อ-เ-า-ม-ส-า- -------------------------------------------- เท่าที่ ผม / ดิฉัน ทราบ / ภรรยาของเขาไม่สบาย 0
ta-o--êe---̌---i--chǎn-t-́-r----p-n-y--k--n---ǎ----̂------bai ta-o-te-e-po-m-di--cha-n-ta--ra-p-pan-ya-k-ong-ka-o-ma-i-sa--bai t-̂---e-e-p-̌---i---h-̌---a---a-p-p-n-y-̂---n---a-o-m-̂---a---a- ---------------------------------------------------------------- tâo-têe-pǒm-dì-chǎn-tá-râp-pan-yâk-ong-kǎo-mâi-sà-bai
Sa pagkakaalam ko, wala siyang trabaho. เท-า--- ผ- / --------า-เขาตกง-น เท-าท-- ผม / ด-ฉ-น ทราบเขาตกงาน เ-่-ท-่ ผ- / ด-ฉ-น ท-า-เ-า-ก-า- ------------------------------- เท่าที่ ผม / ดิฉัน ทราบเขาตกงาน 0
t----t-̂e-p-̌m--ì-----n-t----âp-kǎo-d--̀--ngan ta-o-te-e-po-m-di--cha-n-ta--ra-p-ka-o-dho-k-ngan t-̂---e-e-p-̌---i---h-̌---a---a-p-k-̌---h-̀---g-n ------------------------------------------------- tâo-têe-pǒm-dì-chǎn-tá-râp-kǎo-dhòk-ngan
Kung hindi lang ako nasobrahan sa tulog, nasa oras sana ako. ผ----ดิ-ัน น-น--ับเ-ล-- ม-ฉ--ั้- -- - ดิฉ--ก็-งจะไ----ย ผม / ด-ฉ-น นอนหล-บเพล-น ม-ฉะน--น ผม / ด-ฉ-นก-คงจะไม-สาย ผ- / ด-ฉ-น น-น-ล-บ-พ-ิ- ม-ฉ-น-้- ผ- / ด-ฉ-น-็-ง-ะ-ม-ส-ย ------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน นอนหลับเพลิน มิฉะนั้น ผม / ดิฉันก็คงจะไม่สาย 0
p-̌m-di--c--̌n------là--p-------í-cha----́--po-m---̀-c-ǎ---a-w---ng--a--mâ-----i po-m-di--cha-n-nawn-la-p-pler-n-mi--cha--na-n-po-m-di--cha-n-ga-w-kong-ja--ma-i-sa-i p-̌---i---h-̌---a-n-l-̀---l-r-n-m-́-c-a---a-n-p-̌---i---h-̌---a-w-k-n---a---a-i-s-̌- ------------------------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-nawn-làp-pler̶n-mí-chà-nán-pǒm-dì-chǎn-gâw-kong-jà-mâi-sǎi
Kung hindi lang ako naiwan ng bus, nasa oras sana ako. ผม /-ดิ--- --า-รถเ-ล- ---งั-น ---/ ด--ัน--คง-ะไม่--ย ผม / ด-ฉ-น พลาดรถเมล- ไม-ง--น ผม / ด-ฉ-นก-คงจะไม-สาย ผ- / ด-ฉ-น พ-า-ร-เ-ล- ไ-่-ั-น ผ- / ด-ฉ-น-็-ง-ะ-ม-ส-ย ---------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน พลาดรถเมล์ ไม่งั้น ผม / ดิฉันก็คงจะไม่สาย 0
p-̌--di--cha-n---ât-ro-t--a---a---n-a-----̌--d-̀---ǎ---âw----g-j----âi-s-̌i po-m-di--cha-n-pla-t-ro-t-may-ma-i-nga-n-po-m-di--cha-n-ga-w-kong-ja--ma-i-sa-i p-̌---i---h-̌---l-̂---o-t-m-y-m-̂---g-́---o-m-d-̀-c-a-n-g-̂---o-g-j-̀-m-̂---a-i ------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-plât-rót-may-mâi-ngán-pǒm-dì-chǎn-gâw-kong-jà-mâi-sǎi
Kung hindi lang ako naligaw, nasa oras sana ako. ผม - -ิฉัน-ห-ทา-ไ-่-บ-----ั้---ม----ิฉ-นก--งจ-ไม่ส-ย ผม / ด-ฉ-น หาทางไม-พบ ไม-ง--น ผม / ด-ฉ-นก-คงจะไม-สาย ผ- / ด-ฉ-น ห-ท-ง-ม-พ- ไ-่-ั-น ผ- / ด-ฉ-น-็-ง-ะ-ม-ส-ย ---------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน หาทางไม่พบ ไม่งั้น ผม / ดิฉันก็คงจะไม่สาย 0
p-̌--di--chǎn---̌-tang-mâi-p----ma-i-ng-́---ǒm--ì--hǎ----̂w------j----â---a-i po-m-di--cha-n-ha--tang-ma-i-po-p-ma-i-nga-n-po-m-di--cha-n-ga-w-kong-ja--ma-i-sa-i p-̌---i---h-̌---a---a-g-m-̂---o-p-m-̂---g-́---o-m-d-̀-c-a-n-g-̂---o-g-j-̀-m-̂---a-i ----------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-hǎ-tang-mâi-póp-mâi-ngán-pǒm-dì-chǎn-gâw-kong-jà-mâi-sǎi

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -