Phrasebook

tl Adverbs   »   th คำวิเศษณ์

100 [isandaan]

Adverbs

Adverbs

100 [หนึ่งร้อย]

nèung-ráwy

คำวิเศษณ์

[kam-wí-sàyt]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
na – hindi pa เ-- – ------เคย เคย – ย-งไม-เคย เ-ย – ย-ง-ม-เ-ย --------------- เคย – ยังไม่เคย 0
k----yan--m-̂--ku-y kuнy-yang-ma-i-kuнy k-н---a-g-m-̂---u-y ------------------- kuнy-yang-mâi-kuнy
Nakapunta ka na ba sa Berlin? คุ-เ--ไปเบ-ร--ิ-หร-อย--? ค-ณเคยไปเบอร-ล-นหร-อย-ง? ค-ณ-ค-ไ-เ-อ-์-ิ-ห-ื-ย-ง- ------------------------ คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง? 0
koon---нy-b-a---ur̶-l-n-------a-g koon-kuнy-bhai-bur--lin-re-u-yang k-o---u-y-b-a---u-̶-l-n-r-̌---a-g --------------------------------- koon-kuнy-bhai-bur̶-lin-rěu-yang
Hindi, hindi pa. / Hindi, wala pa. ไ----ั---่-ค--ลย -ร---- -ะ ไม- ย-งไม-เคยเลย คร-บ / คะ ไ-่ ย-ง-ม-เ-ย-ล- ค-ั- / ค- -------------------------- ไม่ ยังไม่เคยเลย ครับ / คะ 0
m--i----g--âi-k--y-lu-y----́p---́ ma-i-yang-ma-i-kuнy-luнy-kra-p-ka- m-̂---a-g-m-̂---u-y-l-н---r-́---a- ---------------------------------- mâi-yang-mâi-kuнy-luнy-kráp-ká
kahit sino – walang sinuman ใคร---ค- –-ไ-่-ี-ค--ั-คน ใครส-กคน – ไม-ม-ใครส-กคน ใ-ร-ั-ค- – ไ-่-ี-ค-ส-ก-น ------------------------ ใครสักคน – ไม่มีใครสักคน 0
k-ai----k------âi---e---a--sa-k---n krai-sa-k-kon-ma-i-mee-krai-sa-k-kon k-a---a-k-k-n-m-̂---e---r-i-s-̀---o- ------------------------------------ krai-sàk-kon-mâi-mee-krai-sàk-kon
May kilala ka ba dito? คุณรู้จัก----ั-คน-ี---่ไ---คร---/-คะ? ค-ณร--จ-กใครส-กคนท--น--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ู-จ-ก-ค-ส-ก-น-ี-น-่-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- คุณรู้จักใครสักคนที่นี่ไหม ครับ / คะ? 0
k--n----o--à--kr-----̀---on------n-------i--r-́----́ koon-ro-o-ja-k-krai-sa-k-kon-te-e-ne-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---o-o-j-̀---r-i-s-̀---o---e-e-n-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- koon-róo-jàk-krai-sàk-kon-têe-nêe-mǎi-kráp-ká
Hindi, wala akong kilalang kahit sino dito. ไม่-ผม - --ฉ--ไ-่-ู้จักใ-ร-ัก---ี่-ี้เลย ค--บ----ะ ไม- ผม / ด-ฉ-นไม-ร--จ-กใครส-กคนท--น--เลย คร-บ / คะ ไ-่ ผ- / ด-ฉ-น-ม-ร-้-ั-ใ-ร-ั-ค-ท-่-ี-เ-ย ค-ั- / ค- -------------------------------------------------- ไม่ ผม / ดิฉันไม่รู้จักใครสักคนที่นี้เลย ครับ / คะ 0
m--i-pǒm---̀-----n--a----óo--à---r-----̀--kon--e-e--é--l----k-áp-ká ma-i-po-m-di--cha-n-ma-i-ro-o-ja-k-krai-sa-k-kon-te-e-ne-e-luнy-kra-p-ka- m-̂---o-m-d-̀-c-a-n-m-̂---o-o-j-̀---r-i-s-̀---o---e-e-n-́---u-y-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------------------- mâi-pǒm-dì-chǎn-mâi-róo-jàk-krai-sàk-kon-têe-née-luнy-kráp-ká
pa – wala na / pa / pa rin – wala na ย-ง-ค---- -ม่----แล--) ย-ง(คง) – ไม-...(แล-ว) ย-ง-ค-) – ไ-่-.-(-ล-ว- ---------------------- ยัง(คง) – ไม่...(แล้ว) 0
ya----ong----i-læ-o yang-kong-ma-i-læ-o y-n---o-g-m-̂---æ-o ------------------- yang-kong-mâi-lǽo
Matagal ka pa ba dito? ค----ย--อ-ู---่----ี-นา---ม? ค-ณจะย-งอย--ท--น--อ-กนานไหม? ค-ณ-ะ-ั-อ-ู-ท-่-ี-อ-ก-า-ไ-ม- ---------------------------- คุณจะยังอยู่ที่นี่อีกนานไหม? 0
ko-n-j---y--g-à-y-----------̂----ek-na--mǎi koon-ja--yang-a--yo-o-te-e-ne-e-e-ek-nan-ma-i k-o---a---a-g-a---o-o-t-̂---e-e-e-e---a---a-i --------------------------------------------- koon-jà-yang-à-yôo-têe-nêe-èek-nan-mǎi
Hindi, hindi na ako magtatagal pa dito. ไม---- / -ิ---จ-อยู----น--อ--ไ---า-----บ-/-คะ ไม- ผม / ด-ฉ-นจะอย--ท--น--อ-กไม-นาน คร-บ / คะ ไ-่ ผ- / ด-ฉ-น-ะ-ย-่-ี-น-่-ี-ไ-่-า- ค-ั- / ค- --------------------------------------------- ไม่ ผม / ดิฉันจะอยู่ที่นี่อีกไม่นาน ครับ / คะ 0
m--i-p-̌--d---c-ǎ--jà-----o-----̂e-------̀-k-ma-i-n-n-kr--p---́ ma-i-po-m-di--cha-n-ja--a--yo-o-te-e-ne-e-e-ek-ma-i-nan-kra-p-ka- m-̂---o-m-d-̀-c-a-n-j-̀-a---o-o-t-̂---e-e-e-e---a-i-n-n-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- mâi-pǒm-dì-chǎn-jà-à-yôo-têe-nêe-èek-mâi-nan-kráp-ká
iba pa – walang iba อ-ไรอ-ก – ไม-(่...-อ-กแ-้ว อะไรอ-ก – ไม-(-...)อ-กแล-ว อ-ไ-อ-ก – ไ-่-่-.-)-ี-แ-้- -------------------------- อะไรอีก – ไม่(่...)อีกแล้ว 0
a---- è-- ---â----- l--w a-rai èek – mâi èek láew a-r-i è-k – m-i è-k l-e- ------------------------ a-rai èek – mâi èek láew
Gusto mo pa ba ng ibang inumin? ค--ย-งอยา-ด--ม-ะ-----ไหม? ค-ณย-งอยากด--มอะไรอ-กไหม? ค-ณ-ั-อ-า-ด-่-อ-ไ-อ-ก-ห-? ------------------------- คุณยังอยากดื่มอะไรอีกไหม? 0
k--n---ng----ya---de--m-a--rai-è-k----i koon-yang-a--ya-k-de-um-a--rai-e-ek-ma-i k-o---a-g-a---a-k-d-̀-m-a---a---̀-k-m-̌- ---------------------------------------- koon-yang-à-yâk-dèum-à-rai-èek-mǎi
Hindi, ayoko na ng kahit ano. ไ-่-ผม / --ฉัน---่อย-ก-ื่------ี--ล้ว ค-ับ - คะ ไม- ผม / ด-ฉ-น ไม-อยากด--มอะไรอ-กแล-ว คร-บ / คะ ไ-่ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ย-ก-ื-ม-ะ-ร-ี-แ-้- ค-ั- / ค- ----------------------------------------------- ไม่ ผม / ดิฉัน ไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้ว ครับ / คะ 0
ma---p--m-dì---ǎ---âi--̀--â---e----a--rai---e--lǽ------p-ká ma-i-po-m-di--cha-n-ma-i-a--ya-k-de-um-a--rai-e-ek-læ-o-kra-p-ka- m-̂---o-m-d-̀-c-a-n-m-̂---̀-y-̂---e-u---̀-r-i-e-e---æ-o-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- mâi-pǒm-dì-chǎn-mâi-à-yâk-dèum-à-rai-èek-lǽo-kráp-ká
meron na – hindi pa อะไรบ้างแ--ว -------่..-เลย อะไรบ-างแล-ว – ย-งไม-...เลย อ-ไ-บ-า-แ-้- – ย-ง-ม-.-.-ล- --------------------------- อะไรบ้างแล้ว – ยังไม่...เลย 0
a-------âng-læ---yang--âi-lu-y a--rai-ba-ng-læ-o-yang-ma-i-luнy a---a---a-n---æ-o-y-n---a-i-l-н- -------------------------------- à-rai-bâng-lǽo-yang-mâi-luнy
Kumain ka na ba? ค----น-ะ--มา--างแล้วใช---ม? ค-ณทานอะไรมาบ-างแล-วใช-ไหม? ค-ณ-า-อ-ไ-ม-บ-า-แ-้-ใ-่-ห-? --------------------------- คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม? 0
k--n-ta-----rai-ma----ng-l-́---h-----a-i koon-tan-a--rai-ma-ba-ng-læ-o-cha-i-ma-i k-o---a---̀-r-i-m---a-n---æ-o-c-a-i-m-̌- ---------------------------------------- koon-tan-à-rai-ma-bâng-lǽo-châi-mǎi
Hindi, hindi pa ako kumakain. ไ-- -- - ด-ฉ-นยั-ไ-่--้-----ไรม-เ-ย-ครับ ---ะ ไม- ผม / ด-ฉ-นย-งไม-ได-ทานอะไรมาเลย คร-บ / คะ ไ-่ ผ- / ด-ฉ-น-ั-ไ-่-ด-ท-น-ะ-ร-า-ล- ค-ั- / ค- --------------------------------------------- ไม่ ผม / ดิฉันยังไม่ได้ทานอะไรมาเลย ครับ / คะ 0
ma-i-pǒm-d-̀-----n-ya-g----i-dâi-t----̀---i--a-l----kráp-ká ma-i-po-m-di--cha-n-yang-ma-i-da-i-tan-a--rai-ma-luнy-kra-p-ka- m-̂---o-m-d-̀-c-a-n-y-n---a-i-d-̂---a---̀-r-i-m---u-y-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------- mâi-pǒm-dì-chǎn-yang-mâi-dâi-tan-à-rai-ma-luнy-kráp-ká
ibang tao – walang iba มีใ-ร--ก-–--ม่-ีใค-อีก---ว ม-ใครอ-ก – ไม-ม-ใครอ-กแล-ว ม-ใ-ร-ี- – ไ-่-ี-ค-อ-ก-ล-ว -------------------------- มีใครอีก – ไม่มีใครอีกแล้ว 0
me---ra---̀ek-mâ--m-e-krai---ek--ǽo mee-krai-e-ek-ma-i-mee-krai-e-ek-læ-o m-e-k-a---̀-k-m-̂---e---r-i-e-e---æ-o ------------------------------------- mee-krai-èek-mâi-mee-krai-èek-lǽo
May iba pa bang may gusto ng kape? ม------า-ร-บก---อีกไห-? ม-ใครอยากร-บกาแฟอ-กไหม? ม-ใ-ร-ย-ก-ั-ก-แ-อ-ก-ห-? ----------------------- มีใครอยากรับกาแฟอีกไหม? 0
m-e-k--i-a---a-g---p-ga--æ------mǎi mee-krai-a--ya-gra-p-ga-fæ-e-ek-ma-i m-e-k-a---̀-y---r-̀---a-f---̀-k-m-̌- ------------------------------------ mee-krai-à-ya-gràp-ga-fæ-èek-mǎi
Hindi, wala na. ไม่---่มีใค--ี-แล้ว--รับ --คะ ไม- ไม-ม-ใครอ-กแล-ว คร-บ / คะ ไ-่ ไ-่-ี-ค-อ-ก-ล-ว ค-ั- / ค- ----------------------------- ไม่ ไม่มีใครอีกแล้ว ครับ / คะ 0
m-̂---a-i--e--k--i-èe--l--o--r-́p-ká ma-i-ma-i-mee-krai-e-ek-læ-o-kra-p-ka- m-̂---a-i-m-e-k-a---̀-k-l-́---r-́---a- -------------------------------------- mâi-mâi-mee-krai-èek-lǽo-kráp-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -