Розмовник

uk У поїзді   »   th บนรถไฟ

34 [тридцять чотири]

У поїзді

У поїзді

34 [สามสิบสี่]

sǎm-sìp-sèe

บนรถไฟ

[bon-rót-fai]

Виберіть, як ви хочете бачити переклад:   
українська тайська Відтворити більше
Це потяг до Берліна? นั่--ถ--ไปเบ---ล-น--่ไห---รั--/ คะ? น--นรถไฟไปเบอร-ล-นใช-ไหม คร-บ / คะ? น-่-ร-ไ-ไ-เ-อ-์-ิ-ใ-่-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหม ครับ / คะ? 0
nân-ro-t-f---b--i--u---lin-c---i--ǎi---a-p-ká na-n-ro-t-fai-bhai-bur--lin-cha-i-ma-i-kra-p-ka- n-̂---o-t-f-i-b-a---u-̶-l-n-c-a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------ nân-rót-fai-bhai-bur̶-lin-châi-mǎi-kráp-ká
Коли відправляється потяг? รถ--อ---มื---ร---ับ - คะ? รถไฟออกเม--อไร คร-บ / คะ? ร-ไ-อ-ก-ม-่-ไ- ค-ั- / ค-? ------------------------- รถไฟออกเมื่อไร ครับ / คะ? 0
r-́--f-i--̀w----̂-------k-áp---́ ro-t-fai-a-wk-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a---̀-k-m-̂-a-r-i-k-a-p-k-́ --------------------------------- rót-fai-àwk-mêua-rai-kráp-ká
Коли прибуває потяг до Берліна? ร-ไ---ถึ-เ-อร-ลิ---ื-อไห-่ ค--- ---ะ? รถไฟไปถ-งเบอร-ล-นเม--อไหร- คร-บ / คะ? ร-ไ-ไ-ถ-ง-บ-ร-ล-น-ม-่-ไ-ร- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่ ครับ / คะ? 0
r-́--fai--h-i-t-̌-----u---l-n-m-̂---r----k-áp--á ro-t-fai-bhai-te-ung-bur--lin-me-ua-ra-i-kra-p-ka- r-́---a---h-i-t-̌-n---u-̶-l-n-m-̂-a-r-̀---r-́---a- -------------------------------------------------- rót-fai-bhai-těung-bur̶-lin-mêua-rài-kráp-ká
Пробачте, можна пройти? ขอ-ท--รับ-- คะ-ผม-/---ฉ-- -อผ่-น---อยได--ห--ค--บ-- ค- ? ขอโทษคร-บ / คะ ผม / ด-ฉ-น ขอผ-านหน-อยได-ไหม คร-บ / คะ ? ข-โ-ษ-ร-บ / ค- ผ- / ด-ฉ-น ข-ผ-า-ห-่-ย-ด-ไ-ม ค-ั- / ค- ? ------------------------------------------------------- ขอโทษครับ / คะ ผม / ดิฉัน ขอผ่านหน่อยได้ไหม ครับ / คะ ? 0
k-----o------́---á-pǒm-dì---ǎn--ǎw-pa-n----w--dâ--m-̌i---a-p-k-́ ka-w-to-t-kra-p-ka--po-m-di--cha-n-ka-w-pa-n-na-wy-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---o-t-k-a-p-k-́-p-̌---i---h-̌---a-w-p-̀---a-w---a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------------------- kǎw-tôt-kráp-ká-pǒm-dì-chǎn-kǎw-pàn-nàwy-dâi-mǎi-kráp-ká
Мені здається, це – моє місце. ผม - -ิ--- คิ--่าน--เป-นที--ั-งของ ---/-ด-ฉัน ครั--- -ะ ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าน--เป-นท--น--งของ ผม / ด-ฉ-น คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-น-่-ป-น-ี-น-่-ข-ง ผ- / ด-ฉ-น ค-ั- / ค- ------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน คิดว่านี่เป็นที่นั่งของ ผม / ดิฉัน ครับ / คะ 0
p-̌--d-̀-----n-k----w-̂----e-b--n-te----a-ng---̌-----ǒ---ì--h----k-áp--á po-m-di--cha-n-ki-t-wa--ne-e-bhen-te-e-na-ng-ka-wng-po-m-di--cha-n-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-n-̂---h-n-t-̂---a-n---a-w-g-p-̌---i---h-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-nêe-bhen-têe-nâng-kǎwng-pǒm-dì-chǎn-kráp-ká
Мені здається, Ви сидите на моєму місці. ผม-/-ด---- -ิด-่-ค--นั่--ี-น-่-ข-งผม / ด-ฉัน คร-บ / -ะ ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าค-ณน--งท--น--งของผม / ด-ฉ-น คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-ค-ณ-ั-ง-ี-น-่-ข-ง-ม / ด-ฉ-น ค-ั- / ค- ------------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน คิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผม / ดิฉัน ครับ / คะ 0
p-̌m--i--ch-̌n----t-wa--k-o---a--g----e-nân--k--w------m-di---h----k--́p-ká po-m-di--cha-n-ki-t-wa--koon-na-ng-te-e-na-ng-ka-wng-po-m-di--cha-n-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-o---a-n---e-e-n-̂-g-k-̌-n---o-m-d-̀-c-a-n-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-koon-nâng-têe-nâng-kǎwng-pǒm-dì-chǎn-kráp-ká
Де спальний вагон? ตู้นอ-อ--่ขบ-นไหน -รั----ค-? ต--นอนอย--ขบวนไหน คร-บ / คะ? ต-้-อ-อ-ู-ข-ว-ไ-น ค-ั- / ค-? ---------------------------- ตู้นอนอยู่ขบวนไหน ครับ / คะ? 0
dh--on--n--̀-yô-k--uan-n-̌--k-a-p---́ dho-on-on-a--yo-ok-buan-na-i-kra-p-ka- d-o-o---n-a---o-o---u-n-n-̌---r-́---a- -------------------------------------- dhôon-on-à-yôok-buan-nǎi-kráp-ká
Спальний вагон у кінці потягу. ต-------ู่-----้-ยสุด-อ--ถไฟ ต--นอนอย--ขบวนท-ายส-ดของรถไฟ ต-้-อ-อ-ู-ข-ว-ท-า-ส-ด-อ-ร-ไ- ---------------------------- ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ 0
d-o----on------̂o--bu-n---́i--o-o---a--ng--o-t-fai dho-on-on-a--yo-ok-buan-ta-i-so-ot-ka-wng-ro-t-fai d-o-o---n-a---o-o---u-n-t-́---o-o---a-w-g-r-́---a- -------------------------------------------------- dhôon-on-à-yôok-buan-tái-sòot-kǎwng-rót-fai
А де вагон – ресторан? – На початку поїзда. แ---ถเส---ง-ย-่ข-ว---น ค-ับ-/----- ขบว--น-- --ับ-- -ะ และรถเสบ-ยงอย--ขบวนไหน คร-บ / คะ?- ขบวนหน-า คร-บ / คะ แ-ะ-ถ-ส-ี-ง-ย-่-บ-น-ห- ค-ั- / ค-?- ข-ว-ห-้- ค-ั- / ค- ----------------------------------------------------- และรถเสบียงอยู่ขบวนไหน ครับ / คะ?- ขบวนหน้า ครับ / คะ 0
lǽ--o----a-----e-y--g--̀--ô-k---an----i--r--p--á---̀---on--â-k-------́ læ--ro-t-sa-y-bee-yong-a--yo-ok-buan-na-i-kra-p-ka--ko-p-won-na--kra-p-ka- l-́-r-́---a-y-b-e-y-n---̀-y-̂-k-b-a---a-i-k-a-p-k-́-k-̀---o---a---r-́---a- -------------------------------------------------------------------------- lǽ-rót-sǎy-bee-yong-à-yôok-buan-nǎi-kráp-ká-kòp-won-nâ-kráp-ká
Можна мені спати на нижній полиці? ผ----ดิฉั--ข-น------ล่า---้ไ-ม --ั--/ --? ผม / ด-ฉ-น ขอนอนข-างล-างได-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ข-น-น-้-ง-่-ง-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอนอนข้างล่างได้ไหม ครับ / คะ? 0
po---d---------k-----o--kâ-g---̂----âi---̌i-k-á----́ po-m-di--cha-n-ka-wn-on-ka-ng-la-ng-da-i-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w---n-k-̂-g-l-̂-g-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎwn-on-kâng-lâng-dâi-mǎi-kráp-ká
Можна мені спати посередині? ผม - ดิฉั- ข----ตรงก----ด-ไห- ครั- /---? ผม / ด-ฉ-น ขอนอนตรงกลางได-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ข-น-น-ร-ก-า-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอนอนตรงกลางได้ไหม ครับ / คะ? 0
p----di--ch-̌-----wn-----h-o-g-glan--------ǎ------p--á po-m-di--cha-n-ka-wn-on-dhrong-glang-da-i-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w---n-d-r-n---l-n---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎwn-on-dhrong-glang-dâi-mǎi-kráp-ká
Можна мені спати на верхній полиці? ผม /-ด-ฉ-น--อ-อนข้-งบ-ได--หม-คร-บ / ค-? ผม / ด-ฉ-น ขอนอนข-างบนได-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ข-น-น-้-ง-น-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? --------------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอนอนข้างบนได้ไหม ครับ / คะ? 0
p----dì--h-̌n--a-wn-on----n--bo-----i-m----kráp---́ po-m-di--cha-n-ka-wn-on-ka-ng-bon-da-i-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w---n-k-̂-g-b-n-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎwn-on-kâng-bon-dâi-mǎi-kráp-ká
Коли ми будемо на кордоні? เราจ-ถ--ชายแ-น-มื่อไห--? เราจะถ-งชายแดนเม--อไหร-? เ-า-ะ-ึ-ช-ย-ด-เ-ื-อ-ห-่- ------------------------ เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่? 0
ra--j-̀---̌u-g-c-----æ------a--ài rao-ja--te-ung-chai-dæn-me-ua-ra-i r-o-j-̀-t-̌-n---h-i-d-n-m-̂-a-r-̀- ---------------------------------- rao-jà-těung-chai-dæn-mêua-rài
Як довго триває поїздка до Берліна? ไ--บ---ลิน----ว-า-านเท่-ไ-ร่ ครั--/ คะ? ไปเบอร-ล-นใช-เวลานานเท-าไหร- คร-บ / คะ? ไ-เ-อ-์-ิ-ใ-้-ว-า-า-เ-่-ไ-ร- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ ครับ / คะ? 0
b-a--b----li--c-----way-----an--â--r--i-k-a-p-ká bhai-bur--lin-cha-i-way-la-nan-ta-o-ra-i-kra-p-ka- b-a---u-̶-l-n-c-a-i-w-y-l---a---a-o-r-̀---r-́---a- -------------------------------------------------- bhai-bur̶-lin-chái-way-la-nan-tâo-rài-kráp-ká
Чи потяг запізнюється? ร---จะ--้-ช--ไหม -รั- --คะ? รถไฟจะเข-าช-าไหม คร-บ / คะ? ร-ไ-จ-เ-้-ช-า-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- รถไฟจะเข้าช้าไหม ครับ / คะ? 0
r--t-fai-j-̀--âo-ch---mǎ--k--́p---́ ro-t-fai-ja--ka-o-cha--ma-i-kra-p-ka- r-́---a---a---a-o-c-a---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------- rót-fai-jà-kâo-chá-mǎi-kráp-ká
Чи маєте Ви щось почитати? คุ-มีอ-ไร-่า-ไ-ม ครับ----ะ? ค-ณม-อะไรอ-านไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ะ-ร-่-น-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณมีอะไรอ่านไหม ครับ / คะ? 0
ko-n--ee-a-------̀n--ǎ----áp-ká koon-mee-a--rai-a-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---̀-r-i-a-n-m-̌---r-́---a- ---------------------------------- koon-mee-à-rai-àn-mǎi-kráp-ká
Тут можна поїсти та попити? ท--นี่ม--าหา---ะ--ร-----ื--ข-ย-ไ---ค-ั- /--ะ? ท--น--ม-อาหารและเคร--องด--มขาย ไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-ม-อ-ห-ร-ล-เ-ร-่-ง-ื-ม-า- ไ-ม ค-ั- / ค-? --------------------------------------------- ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขาย ไหม ครับ / คะ? 0
t-̂e------mee-a------læ---r--ua-g-dè-m-ka---mǎi-k---p-k-́ te-e-ne-e-mee-a-ha-n-læ--kre-uang-de-um-ka-i-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-e-a-h-̌---æ---r-̂-a-g-d-̀-m-k-̌---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- têe-nêe-mee-a-hǎn-lǽ-krêuang-dèum-kǎi-mǎi-kráp-ká
Можете мене розбудити, будь-ласка, о 7.00 годині? คุณช-ว-ปลุ--ผ--/ -ิ-ั--ต---จ----งไ--ไห- -ร-- --ค-? ค-ณช-วยปล-ก ผม / ด-ฉ-น ตอนเจ-ดโมงได-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-่-ย-ล-ก ผ- / ด-ฉ-น ต-น-จ-ด-ม-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? -------------------------------------------------- คุณช่วยปลุก ผม / ดิฉัน ตอนเจ็ดโมงได้ไหม ครับ / คะ? 0
koo--ch-̂-y-bhlo--k-po-m---̀-------d-a-n-jè--m-n---â--mǎi---áp--á koon-chu-ay-bhlo-ok-po-m-di--cha-n-dhawn-je-t-mong-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-y-b-l-̀-k-p-̌---i---h-̌---h-w---e-t-m-n---a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------------------- koon-chûay-bhlòok-pǒm-dì-chǎn-dhawn-jèt-mong-dâi-mǎi-kráp-ká

Немовлята читають по губам!

Коли немовлята вчаться говорити, вони дивляться на вуста своїх батьків. Це виявили психологи, що вивчають розвиток. Приблизно у шість місяців немовлята починають читати по губам. Так вони вчаться, як слід складати свої вуста, щоб вимовляти звуки. Коли дітям виповнюється рік, вони вже розуміють деякі слова. З цього віку вони знов дивляться людям у очі. Так вони отримують багато важливої інформації. По очах вони визначають, чи їх батьки веселі чи сумні. Завдяки цьому вони знайомляться із світом почуттів. Цікаво спостерігати, коли з ними говорять іноземною мовою. Оскільки тоді діти починають знов читати по губам. За допомогою цього вони навчаються також будувати чужі звуки. Тому коли розмовляють з немовлятами, слід завжди на них дивитися. Крім того, для свого мовного розвитку діти потребують діалогу. Оскільки батьки дуже часто повторюють те, що кажуть діти. Так діти отримують зворотній зв’язок. Це дуже важливо для маленьких дітей. Тоді вони знають, що їх зрозуміли. Це підтвердження мотивує немовлят. Вони мають позитивний настрій на те, щоб далі вчитися розмовляти. Таким чином, недостатньо лише програвати дітям аудіо файли. Те, що діти дійсно можуть читати по губам, доводять дослідження. В експериментах маленьким дітям показали відео без звуку. Це були відео на рідній мові дітей та на іноземній мові. Немовлята роздивлялися відео на своїй рідній мові довше. При цьому вони були також явно уважнішими. Але перші слова немовлят в усьому світі однакові. Мама та папа – це легко вимовити на всіх мовах!