Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

ጽርየት
ጽርየት
 
ቅርጺ መሬት
ቅርጺ መሬት
 
tobacco
tobacco
 
ሓሓት ዓይነት ዑፍ
ሓሓት ዓይነት ዑፍ
 
landscape
landscape
 
hygiene
hygiene
 
ቅልውላው:ዕግርግር
ቅልውላው:ዕግርግር
 
ፌስታ
ፌስታ
 
ዕዳጋ ኣክሲዮን
ዕዳጋ ኣክሲዮን
 
rake
rake
 
stock exchange
stock exchange
 
ትምባኾ
ትምባኾ
 
ናይ ዕድጊ ቦርሳ/ሳንጣ
ናይ ዕድጊ ቦርሳ/ሳንጣ
 
crisis
crisis
 
carnival
carnival
 
ራስትሬሎ: መግፈፊ ሓሰር ን ሳዕርን ወይ ርስሓት
ራስትሬሎ: መግፈፊ ሓሰር ን ሳዕርን ወይ ርስሓት
 
shopping bag
shopping bag
 
pelican
pelican
 
50l-card-blank
ጽርየት ጽርየት
50l-card-blank
ቅርጺ መሬት ቅርጺ መሬት
50l-card-blank
tobacco tobacco
50l-card-blank
ሓሓት ዓይነት ዑፍ ሓሓት ዓይነት ዑፍ
50l-card-blank
landscape landscape
50l-card-blank
hygiene hygiene
50l-card-blank
ቅልውላው:ዕግርግር ቅልውላው:ዕግርግር
50l-card-blank
ፌስታ ፌስታ
50l-card-blank
ዕዳጋ ኣክሲዮን ዕዳጋ ኣክሲዮን
50l-card-blank
rake rake
50l-card-blank
stock exchange stock exchange
50l-card-blank
ትምባኾ ትምባኾ
50l-card-blank
ናይ ዕድጊ ቦርሳ/ሳንጣ ናይ ዕድጊ ቦርሳ/ሳንጣ
50l-card-blank
crisis crisis
50l-card-blank
carnival carnival
50l-card-blank
ራስትሬሎ: መግፈፊ ሓሰር ን ሳዕርን ወይ ርስሓት ራስትሬሎ: መግፈፊ ሓሰር ን ሳዕርን ወይ ርስሓት
50l-card-blank
shopping bag shopping bag
50l-card-blank
pelican pelican