Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
về mặt tài chính
xem xét về mặt tài chính
finansov
finansovite razglezhdaniya
địa lý
vị trí địa lý
geografski
geografskoto mestopolozhenie
không thể sánh bằng
cú ném không thể sánh bằng
neprevzemaem
neprevzemaemo khvŭrlyane