Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
quý giá
đồng tiền quý giá
valioso
monedas valiosas
yên bình
tư duy yên bình
calmante
la postura calmante
ngọt
kẹo ngọt
dulce
los dulces