Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
đẹp đẽ
một chiếc váy đẹp đẽ
yphph
hshmlh hyphph
phi thường
một khúc sông phi thường
hryg
knyst hnhr hhrygh
đối xứng
sự sắp xếp đối xứng
symtry
hsydvr hsymtry