Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
hàng năm
lễ hội hàng năm
ყოველწლიური
ყოველწლიური კარნავალი
kiên nhẫn
người trông nom kiên nhẫn
მოთმინებული
მოთმინებული მხიარულება
rõ ràng
nước trong vắt
ჩამოყალიბებული
ჩამოყალიბებული წყალი