Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
không đảm bảo
chiếc hộp gỗ không được đảm bảo
usikret
den usikrede trekassen
cần thiết
chiếc đèn pin cần thiết
nødvendig
den nødvendige lommelykten
ngoan
con vật con ngoan
tam
det tamme dyrebarnet