Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
tổn thất nặng nề
giao dịch tổn thất nặng nề
pierdător
afacerea pierdătoare
toàn cầu
nền kinh tế toàn cầu
global
economia mondială globală
siêng năng
những con ong siêng năng
harnic
albinele harnice