Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
rộng lớn
một căn phòng rộng lớn
priestorný
priestorná izba
bạo liệt
con ngựa bạo liệt
prudký
prudký kôň
đang yêu
cặp đôi đang yêu
zamilovaný
zamilovaný pár