Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
lần này
Lần này, tôi may mắn!
aquesta vegada
Aquesta vegada, he tingut sort!
khoảng
Việc sửa chữa khoảng mất rất nhiều tiền.
aproximadament
La reparació és aproximadament molt cara.
thẳng
Con đường đi hoàn toàn thẳng.
recte
El camí va completament recte.