Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
hầu như không tốn tiền
Ngôi nhà này có thể mua với giá hầu như không tốn tiền!
casi por nada
¡Esta casa se puede comprar casi por nada!
xuống
Cô ấy nhảy xuống nước.
abajo
Ella salta al agua desde arriba.
lại
Họ gặp nhau lại.
de nuevo
Se encontraron de nuevo.