Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
đúng
Từ này không được viết đúng.
बरोबर
शब्द बरोबर लिहिलेला नाही.
thậm chí
Ở đây, thậm chí có một trái tim dành cho bạn.
सही
इथे तुमच्यासाठी सही एक हृदय आहे.
một cách liều lĩnh
Anh ấy đã té một cách liều lĩnh.
अप्रमाणितपणे
तो अप्रमाणितपणे पडला.