Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
hy vọng
Hy vọng tôi may mắn!
надеюсь
Надеюсь, мне повезет!
phía trước
Chồng cô đứng quá xa phía trước.
впереди
Ее муж стоит слишком далеко впереди.
một cách bí mật
Có người đang cố gắng ăn trộm dữ liệu một cách bí mật.
тайно
Кто-то тайно пытается украсть данные.