Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
chiến thắng
Cô ấy chiến thắng trong chiến thắng của mình.
বিজয় করা
সে তার বিজয়ের ওপর উচ্ছৃংখল হয়ে উঠে।
rút ngắn
Cô ấy cắt ngắn tóc của con gái ở phía trước.
ছোট করা
সে তার মেয়ের চুলটি সামনে থেকে ছোট করে।
trắng tường
Người họa sĩ trắng tường.
সাদা করা
চিত্রকার দেয়ালগুলি সাদা করে।