© Joe1971 | Dreamstime.com

Học bảng chữ cái Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Học đọc và nói bảng chữ cái nước ngoài trực tuyến. Hơn 40 bảng chữ cái có sẵn.

Bảng chữ cái rất cần thiết để học nếu bạn muốn đọc và viết bằng ngôn ngữ mà bạn đang học. Chúng cung cấp thông tin hữu ích về âm của các chữ cái trong các ngôn ngữ và giúp bạn nói tự nhiên hơn. Cuộn xuống và chọn từ hơn 40 bảng chữ cái để bắt đầu học ngay bây giờ.

vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
a - /ɒ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
á - /aː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
bé - /b/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
cé - /ts/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
csé - /tʃ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
dé - /d/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
dzé - /dz/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
dzsé - /dʒ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
e - /ɛ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
é - /eː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ef - /f/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
gé - /ɡ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
gyé - /ɟ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
há - /h/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
i - /i/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
í - /iː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
jé - /j/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ká - /k/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
el - /l/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
elly - /j/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
em - /m/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
en - /n/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
eny - /ɲ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
o - /o/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ó - /oː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ö - /ø/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ő - /øː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
pé - /p/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
kú -
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
er - /r/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
es - /ʃ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
esz - /s/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
té - /t/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
tyé - /c/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
u - /u/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ú - /uː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ü - /y/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ű - /yː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
vé - /v/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
dupla vé - /v/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
iksz -
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ipszilon - /i/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
zé - /z/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
zsé - /ʒ/