© geargodz - Fotolia | woman wearing typical thai dress pay respect

Học bảng chữ cái Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Học đọc và nói bảng chữ cái nước ngoài trực tuyến. Hơn 40 bảng chữ cái có sẵn.

Bảng chữ cái rất cần thiết để học nếu bạn muốn đọc và viết bằng ngôn ngữ mà bạn đang học. Chúng cung cấp thông tin hữu ích về âm của các chữ cái trong các ngôn ngữ và giúp bạn nói tự nhiên hơn. Cuộn xuống và chọn từ hơn 40 bảng chữ cái để bắt đầu học ngay bây giờ.

vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ก ไก่ - ko kai - [k],[k̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ข ไข่ - kho khai - [kʰ],[k̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ฃ ขวด - kho khuat - [kʰ],[k̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ค ควาย - kho khwai - [kʰ],[k̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ฅ คน - kho khon - [kʰ],[k̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ฆ ระฆัง - kho ra-khang - [kʰ],[k̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ง งู - ngo ngu - [ŋ],[ŋ]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
จ จาน - cho chan - [tɕ],[t̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ฉ ฉิ่ง - cho ching - [tɕʰ]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ช ช้าง - cho chang - [tɕʰ],[t̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ซ โซ่ - so so - [s],[t̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ฌ เฌอ - cho choe - [tɕʰ]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ญ หญิง - yo ying - [j],[n]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ฎ ชฎา - do cha-da - [d],[t̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ฏ ปฏัก - to pa-tak - [t],[t̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ฐ ฐาน - tho than - [tʰ],[t̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ฑ มณโฑ - tho montho - [tʰ],[t̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ฒ ผู้เฒ่า - tho phu-thao - [tʰ],[t̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ณ เณร - no nen - [n],[n]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ด เด็ก - do dek - [d],[t̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ต เต่า - to tao - [t],[t̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ถ ถุง - tho thung - [tʰ],[t̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ท ทหาร - tho thahan - [tʰ],[t̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ธ ธง - tho thong - [tʰ],[t̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
น หนู - no nu - [n],[n]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
บ ใบไม้ - bo baimai - [b],[p̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ป ปลา - po pla - [p],[p̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ผ ผึ้ง - pho phueng - [pʰ]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ฝ ฝา - fo fa - [f]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
พ พาน - pho phan - [pʰ],[p̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ฟ ฟัน - fo fan - [f],[p̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ภ สำเภา - pho sam-phao - [pʰ],[p̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ม ม้า - mo ma - [m],[m]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ย ยักษ์ - yo yak - [j],[j]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ร เรือ - ro ruea - [r],[n]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ล ลิง - lo ling - [l],[n]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ว แหวน - wo waen - [w],[w]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ศ ศาลา - so sala - [s],[t̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ษ ฤๅษี - so rue-si - [s],[t̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ส เสือ - so suea - [s],[t̚]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ห หีบ - ho hip - [h]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ฬ จุฬา - lo chu-la - [l],[n]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
อ อ่าง - o ang - [ʔ]
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ฮ นกฮูก - ho nok-huk - [h]