© Crazyeyedeas | Dreamstime.com

Học bảng chữ cái Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Học đọc và nói bảng chữ cái nước ngoài trực tuyến. Hơn 40 bảng chữ cái có sẵn.

Bảng chữ cái rất cần thiết để học nếu bạn muốn đọc và viết bằng ngôn ngữ mà bạn đang học. Chúng cung cấp thông tin hữu ích về âm của các chữ cái trong các ngôn ngữ và giúp bạn nói tự nhiên hơn. Cuộn xuống và chọn từ hơn 40 bảng chữ cái để bắt đầu học ngay bây giờ.

vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
alif a, ', – /ɑː, ʔ, ∅/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
bey b /b/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
pey p /p/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
tey t /t̪/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ṭey (retroflex t) ṭ /ʈ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
sey s /s/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
jeem j /d͡ʒ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
chey ch /t͡ʃ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
baṛi hey h /h, ɦ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
khey kh /x/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
daal d /d̪/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ḍaal (retroflex d) ḍ /ɖ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
zaal z /z/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
rey r /r/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ṛey (retroflex r) ṛ /ɽ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
zey z /z/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
zhey zh /ʒ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
seen s /s/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
sheen sh /ʃ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
suaad s /s/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
zuaad z /d/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
toye t /t/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
zoye z /z/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ʿain ā, ō, ē, ', /ɑː, oː, eː, ʔ, ʕ, Ø/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ghain gh /ɣ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
fey f /f/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
qaaf q /q/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
kaaf k /k/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
gaaf g /ɡ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
laam l /l/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
meem m /m/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
noon n /n, ɲ, ɳ, ŋ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
wao w /u/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
choti hey h /hː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
do chashmi hey h /ʰ/ or /ʱ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
hamzah ', – /ʔ/, /Ø/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
choti ye y, ī /j, iː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
baṛi ye ai or ē /ɛː, eː/