• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - арапыбз

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

‫مشاعر‬
elmashaaeaer

зэхэшIыкIыныгъэхэр


-

‫حيوانات‬
hayawaanaat

псэушъхьэхэр


-

‫رياضة‬
riyaadha

спорт


-

‫موسيقى‬
moosiikaa

музыкэ


-

‫مكتب‬
maktab

офис


-

‫مشروبات‬
mashroobaat

шъонхэр


-

‫الناس‬
ennaas

цIыфхэр


-

‫وقت‬
wakt

уахътэ


-

‫بيئة‬
bii'a

тыкъэзыуцухьэрэ дунай


-

‫التعبئة والتغليف‬
ettaeabi'a wettghliif

зыкIоцIылъыр


-

‫أدوات‬
adawaat

Iэдэ-уадэхэр


-

‫مرور‬
moroor

хъыеныгъ, зекIон, кIон


-

‫فواكه‬
fawaakah

пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр


-

‫وقت الفراغ‬
wakt elfaraagh

зыгъэпсэфыгъу


-

‫عسكري‬
askarii

уIэшыгъэ кIуачIэхэр


-

‫ملابس‬
malaabes

щыгъын


-

‫اتصالات‬
innisaalaat

зэпхыныгъ


-

‫تقنية‬
takniya

техникэ


-

‫شقة‬
shokka

квартир, фытыр


-

‫طعام‬
taeaam

шхыны


-

‫المهن‬
elmihan

сэнэхьатхэр


-

‫خضروات‬
khothrawaat

хэтэрыкIхэр


-

‫الأشياء‬
eleshyaa'

пкъыгъохэр


-

‫تكوين‬
takwiin

гъэсэныгъ


-

‫جسم‬
jesm

пкъы


-

‫طبيعة‬
tabiia

чIыопс


-

‫الشؤون المالية‬
eshsho'oon elmaaliya

финансхэр


-

‫أثاث‬
athaath

унэгъо псэуалъ


-

‫دين‬
dayn

дин


-

‫النباتات‬
ennabaataat

къэкIыхэрэр


-

‫المصطلحات المجردة‬
elostalaaat elmojarrada

абстрактнэ зэхэшIыкI


-

‫أدوات المطبخ‬
adawaat elmatbakh

пщырэхьэпIэ тегъэпсыхьагъэр


-

‫المواد‬
elmawaad

материалхэр


-

‫الصحة‬
essaha

псауныгъ


-

‫سيارة‬
sayyaara

ку, автомобиль


-

‫الفنون‬
elfonoon

IэпэIэсагъ, искусств


-

‫مدينة‬
madiina

къалэ


-

‫الطقس‬
ettakes

ом изытет


-

‫التسوق‬
ettasawok

щэфэн


-

‫الهندسة المعمارية‬
elhandasa elmeamaariya

архитектурэ


-

‫الحيوانات الكبيرة‬
elhayawaanaat elkabiira

псэушъхьэ пIашъэхэр


-

‫الحيوانات الصغيرة‬
elhayawaanaat essaghiira

пстэушъхьэ цIыкIухэр
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!