• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - эсперанто

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

Sentoj

зэхэшIыкIыныгъэхэр


-

Bestoj

псэушъхьэхэр


-

Sportoj

спорт


-

Muziko

музыкэ


-

Oficejo

офис


-

Trinkaĵoj

шъонхэр


-

Homoj

цIыфхэр


-

Tempo

уахътэ


-

Medio

тыкъэзыуцухьэрэ дунай


-

Pakumo

зыкIоцIылъыр


-

Iloj

Iэдэ-уадэхэр


-

Trafiko

хъыеныгъ, зекIон, кIон


-

Fruktoj

пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр


-

Ŝatokupo

зыгъэпсэфыгъу


-

Militafero

уIэшыгъэ кIуачIэхэр


-

Vestaĵoj

щыгъын


-

Komunikado

зэпхыныгъ


-

Teknologio

техникэ


-

Loĝejo

квартир, фытыр


-

Manĝo

шхыны


-

Profesioj

сэнэхьатхэр


-

Legomoj

хэтэрыкIхэр


-

Objektoj

пкъыгъохэр


-

Edukado

гъэсэныгъ


-

Korpo

пкъы


-

Naturo

чIыопс


-

Financoj

финансхэр


-

Mebloj

унэгъо псэуалъ


-

Religio

дин


-

Plantoj

къэкIыхэрэр


-

Abstraktaj terminoj

абстрактнэ зэхэшIыкI


-

Kuirejaj aparatoj

пщырэхьэпIэ тегъэпсыхьагъэр


-

Materialoj

материалхэр


-

Sano

псауныгъ


-

Aŭto

ку, автомобиль


-

Artoj

IэпэIэсагъ, искусств


-

Urbo

къалэ


-

Vetero

ом изытет


-

Aĉetoj

щэфэн


-

Arkitekturo

архитектурэ


-

Grandaj bestoj

псэушъхьэ пIашъэхэр


-

Malgrandaj bestoj

пстэушъхьэ цIыкIухэр
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!