• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

Sentoj

зэхэшIыкIыныгъэхэр


-

Bestoj

псэушъхьэхэр


-

Sportoj

спорт


-

Muziko

музыкэ


-

Oficejo

офис


-

Trinkaĵoj

шъонхэр


-

Homoj

цIыфхэр


-

Tempo

уахътэ


-

Medio

тыкъэзыуцухьэрэ дунай


-

Pakumo

зыкIоцIылъыр


-

Iloj

Iэдэ-уадэхэр


-

Trafiko

хъыеныгъ, зекIон, кIон


-

Fruktoj

пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр


-

Ŝatokupo

зыгъэпсэфыгъу


-

Militafero

уIэшыгъэ кIуачIэхэр


-

Vestaĵoj

щыгъын


-

Komunikado

зэпхыныгъ


-

Teknologio

техникэ


-

Loĝejo

квартир, фытыр


-

Manĝo

шхыны


-

Profesioj

сэнэхьатхэр


-

Legomoj

хэтэрыкIхэр


-

Objektoj

пкъыгъохэр


-

Edukado

гъэсэныгъ


-

Korpo

пкъы


-

Naturo

чIыопс


-

Financoj

финансхэр


-

Mebloj

унэгъо псэуалъ


-

Religio

дин


-

Plantoj

къэкIыхэрэр


-

Abstraktaj terminoj

абстрактнэ зэхэшIыкI


-

Kuirejaj aparatoj

пщырэхьэпIэ тегъэпсыхьагъэр


-

Materialoj

материалхэр


-

Sano

псауныгъ


-

Aŭto

ку, автомобиль


-

Artoj

IэпэIэсагъ, искусств


-

Urbo

къалэ


-

Vetero

ом изытет


-

Aĉetoj

щэфэн


-

Arkitekturo

архитектурэ


-

Grandaj bestoj

псэушъхьэ пIашъэхэр


-

Malgrandaj bestoj

пстэушъхьэ цIыкIухэр
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!