• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - таибз

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′

зэхэшIыкIыныгъэхэр


-

สัตว์
sàt′

псэушъхьэхэр


-

กีฬา
gee-la

спорт


-

เพลง
playng

музыкэ


-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan

офис


-

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum

шъонхэр


-

คน
kon′

цIыфхэр


-

เวลา
way-la

уахътэ


-

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm

тыкъэзыуцухьэрэ дунай


-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′

зыкIоцIылъыр


-

เครื่องมือ
krêuang-meu

Iэдэ-уадэхэр


-

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn

хъыеныгъ, зекIон, кIон


-

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái

пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр


-

เวลาว่าง
way-la-wâng

зыгъэпсэфыгъу


-

ทหาร
tá′-hǎn

уIэшыгъэ кIуачIэхэр


-

เสื้อผ้า
sêua-pâ

щыгъын


-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn

зэпхыныгъ


-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee

техникэ


-

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′

квартир, фытыр


-

อาหาร
a-hǎn

шхыны


-

อาชีพ
a-chêep

сэнэхьатхэр


-

ผัก
pàk′

хэтэрыкIхэр


-

วัตถุ
wát′-tòo′

пкъыгъохэр


-

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ

гъэсэныгъ


-

ร่างกาย
râng-gai

пкъы


-

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât

чIыопс


-

การเงิน
gan-nguнn′

финансхэр


-

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶

унэгъо псэуалъ


-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ

дин


-

พืช
pêut

къэкIыхэрэр


-

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′

абстрактнэ зэхэшIыкI


-

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua

пщырэхьэпIэ тегъэпсыхьагъэр


-

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′

материалхэр


-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp

псауныгъ


-

รถ
rót′

ку, автомобиль


-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′

IэпэIэсагъ, искусств


-

เมือง
meuang

къалэ


-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt

ом изытет


-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′

щэфэн


-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′

архитектурэ


-

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′

псэушъхьэ пIашъэхэр


-

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′

пстэушъхьэ цIыкIухэр
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!