• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - китаибз

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

情感
qínggǎn +

зэхэшIыкIыныгъэхэр


-

动物
dòngwù +

псэушъхьэхэр


-

体育
tǐyù +

спорт


-

音乐
yīnyuè +

музыкэ


-

办公室
bàngōngshì +

офис


-

饮料
yǐnliào +

шъонхэр


-


rén +

цIыфхэр


-

时间
shíjiān +

уахътэ


-

环境
huánjìng +

тыкъэзыуцухьэрэ дунай


-

包装
bāozhuāng +

зыкIоцIылъыр


-

工具
gōngjù +

Iэдэ-уадэхэр


-

交通
jiāotōng +

"хъыеныгъ


-

水果
shuǐguǒ +

пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр


-

闲暇
xiánxiá +

зыгъэпсэфыгъу


-

军事
jūnshì +

уIэшыгъэ кIуачIэхэр


-

服装
fúzhuāng +

щыгъын


-

通讯
tōngxùn +

зэпхыныгъ


-

技术
jìshù +

техникэ


-

公寓
gōngyù +

"квартир


-

食品
shípǐn +

шхыны


-

职业
zhíyè +

сэнэхьатхэр


-

蔬菜
shūcài +

хэтэрыкIхэр


-

物品
wùpǐn +

пкъыгъохэр


-

教育
jiàoyù +

гъэсэныгъ


-

身体
shēntǐ +

пкъы


-

自然
zìrán +

чIыопс


-

资产
zīchǎn +

финансхэр


-

家具
jiājù +

унэгъо псэуалъ


-

宗教
zōngjiào +

дин


-

植物
zhíwù +

къэкIыхэрэр


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ +

абстрактнэ зэхэшIыкI


-

厨房用具
chúfáng yòngjù +

пщырэхьэпIэ тегъэпсыхьагъэр


-

材料
cáiliào +

материалхэр


-

健康
jiànkāng +

псауныгъ


-

汽车
qìchē +

"ку


-

艺术
yìshù +

"IэпэIэсагъ


-

城市
chéngshì +

къалэ


-

天气
tiānqì +

ом изытет


-

购物
gòuwù +

щэфэн


-

建筑
jiànzhú +

архитектурэ


-

大动物
dà dòngwù +

псэушъхьэ пIашъэхэр


-

小动物
xiǎo dòngwù +

пстэушъхьэ цIыкIухэр
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!