• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - китаибз

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

情感
qínggǎn

зэхэшIыкIыныгъэхэр


-

动物
dòngwù

псэушъхьэхэр


-

体育
tǐyù

спорт


-

音乐
yīnyuè

музыкэ


-

办公室
bàngōngshì

офис


-

饮料
yǐnliào

шъонхэр


-


rén

цIыфхэр


-

时间
shíjiān

уахътэ


-

环境
huánjìng

тыкъэзыуцухьэрэ дунай


-

包装
bāozhuāng

зыкIоцIылъыр


-

工具
gōngjù

Iэдэ-уадэхэр


-

交通
jiāotōng

хъыеныгъ, зекIон, кIон


-

水果
shuǐguǒ

пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр


-

闲暇
xiánxiá

зыгъэпсэфыгъу


-

军事
jūnshì

уIэшыгъэ кIуачIэхэр


-

服装
fúzhuāng

щыгъын


-

通讯
tōngxùn

зэпхыныгъ


-

技术
jìshù

техникэ


-

公寓
gōngyù

квартир, фытыр


-

食品
shípǐn

шхыны


-

职业
zhíyè

сэнэхьатхэр


-

蔬菜
shūcài

хэтэрыкIхэр


-

物品
wùpǐn

пкъыгъохэр


-

教育
jiàoyù

гъэсэныгъ


-

身体
shēntǐ

пкъы


-

自然
zìrán

чIыопс


-

资产
zīchǎn

финансхэр


-

家具
jiājù

унэгъо псэуалъ


-

宗教
zōngjiào

дин


-

植物
zhíwù

къэкIыхэрэр


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ

абстрактнэ зэхэшIыкI


-

厨房用具
chúfáng yòngjù

пщырэхьэпIэ тегъэпсыхьагъэр


-

材料
cáiliào

материалхэр


-

健康
jiànkāng

псауныгъ


-

汽车
qìchē

ку, автомобиль


-

艺术
yìshù

IэпэIэсагъ, искусств


-

城市
chéngshì

къалэ


-

天气
tiānqì

ом изытет


-

购物
gòuwù

щэфэн


-

建筑
jiànzhú

архитектурэ


-

大动物
dà dòngwù

псэушъхьэ пIашъэхэр


-

小动物
xiǎo dòngwù

пстэушъхьэ цIыкIухэр
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!