• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′

Feelings


-

สัตว์
sàt′

Animals


-

กีฬา
gee-la

Sports


-

เพลง
playng

Music


-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan

Office


-

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum

Beverages


-

คน
kon′

People


-

เวลา
way-la

Time


-

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm

Environment


-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′

Packaging


-

เครื่องมือ
krêuang-meu

Tools


-

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn

Traffic


-

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái

Fruits


-

เวลาว่าง
way-la-wâng

Leisure


-

ทหาร
tá′-hǎn

Military


-

เสื้อผ้า
sêua-pâ

Clothing


-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn

Communication


-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee

Technology


-

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′

Apartment


-

อาหาร
a-hǎn

Food


-

อาชีพ
a-chêep

Occupations


-

ผัก
pàk′

Vegetables


-

วัตถุ
wát′-tòo′

Objects


-

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ

Education


-

ร่างกาย
râng-gai

Body


-

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât

Nature


-

การเงิน
gan-nguнn′

Finances


-

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶

Furniture


-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ

Religion


-

พืช
pêut

Plants


-

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′

Abstract terms


-

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua

Kitchen appliances


-

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′

Materials


-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp

Health


-

รถ
rót′

Car


-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′

Arts


-

เมือง
meuang

City


-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt

Weather


-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′

Shopping


-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′

Architecture


-

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′

Big animals


-

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′

Small animals
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!