• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - Chinese

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

情感
qínggǎn

Feelings


-

动物
dòngwù

Animals


-

体育
tǐyù

Sports


-

音乐
yīnyuè

Music


-

办公室
bàngōngshì

Office


-

饮料
yǐnliào

Beverages


-


rén

People


-

时间
shíjiān

Time


-

环境
huánjìng

Environment


-

包装
bāozhuāng

Packaging


-

工具
gōngjù

Tools


-

交通
jiāotōng

Traffic


-

水果
shuǐguǒ

Fruits


-

闲暇
xiánxiá

Leisure


-

军事
jūnshì

Military


-

服装
fúzhuāng

Clothing


-

通讯
tōngxùn

Communication


-

技术
jìshù

Technology


-

公寓
gōngyù

Apartment


-

食品
shípǐn

Food


-

职业
zhíyè

Occupations


-

蔬菜
shūcài

Vegetables


-

物品
wùpǐn

Objects


-

教育
jiàoyù

Education


-

身体
shēntǐ

Body


-

自然
zìrán

Nature


-

资产
zīchǎn

Finances


-

家具
jiājù

Furniture


-

宗教
zōngjiào

Religion


-

植物
zhíwù

Plants


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ

Abstract terms


-

厨房用具
chúfáng yòngjù

Kitchen appliances


-

材料
cáiliào

Materials


-

健康
jiànkāng

Health


-

汽车
qìchē

Car


-

艺术
yìshù

Arts


-

城市
chéngshì

City


-

天气
tiānqì

Weather


-

购物
gòuwù

Shopping


-

建筑
jiànzhú

Architecture


-

大动物
dà dòngwù

Big animals


-

小动物
xiǎo dòngwù

Small animals
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!