• Learn vocabulary
    50LANGUAGESで単語を学習してください。
    あなたの母国語で学びます!

50ヶ国以上の言語で1900以上の言葉を使用した42の無料の単語トピック - スロバキア語

感情、動物、スポーツ、ツール、交通やさらに多くのトピック...
学習したいカテゴリーを選びます。

-

Pocity

感情


-

Zvieratá

動物


-

Šport

スポーツ


-

Hudba

音楽


-

Kancelária

オフィス


-

Nápoje

飲物


-

Ľudia


-

Čas

時間


-

Životné prostredie

環境


-

Obal

包装


-

Nástroje

道具


-

Doprava

交通


-

Ovocie

果物


-

Voľný čas

レジャー


-

Armáda

軍事


-

Odev

衣類


-

Komunikácia

コミュニケーション


-

Technika

技術


-

Byt

アパート


-

Jedlo

食べ物


-

Povolania

職業


-

Zelenina

野菜


-

Predmety

オブジェクト


-

Vzdelanie

教育


-

Telo


-

Príroda

自然


-

Financie

財源


-

Nábytok

家具


-

Náboženstvo

宗教


-

Rastliny

植物


-

Abstraktné pojmy

抽象的な言葉


-

Kuchynské spotrebiče

キッチン用品


-

Materiály

材料


-

Zdravie

健康


-

Auto


-

Umenie

芸術


-

Mesto


-

Počasie

天気


-

Nakupovanie

ショッピング


-

Architektúra

建築物


-

Veľké zvieratá

大きな動物


-

Malé zvieratá

小動物
新しい言語を学びませんか。 50LANGUAGESを学べば簡単です! 50ヶ国以上の言語から選ぶことができます。 しかも、あなたの母国語で学ぶことができます。 - 完全に無料です!