• Learn vocabulary
    50LANGUAGES와 함께 단어를 공부하세요.
    수업은 당신의 모국어로 제공됩니다!

무료로 제공되는 42개의 주제별 단어 모음집. 50개 이상의 언어에서 사용되는 1900개 이상의 단어 포함 - 타일랜드어

각 주제는 기분, 동물, 스포츠, 도구, 교통 등등으로 구성됩니다…
당신이 배우고 싶은 분야를 선택하세요

-

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′

감정


-

สัตว์
sàt′

동물


-

กีฬา
gee-la

스포츠


-

เพลง
playng

음악


-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan

사무실


-

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum

음료


-

คน
kon′

사람들


-

เวลา
way-la

시간


-

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm

환경


-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′

포장


-

เครื่องมือ
krêuang-meu

도구


-

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn

교통


-

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái

과일


-

เวลาว่าง
way-la-wâng

여가


-

ทหาร
tá′-hǎn

군대


-

เสื้อผ้า
sêua-pâ

의류


-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn

통신


-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee

기술


-

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′

아파트


-

อาหาร
a-hǎn

음식


-

อาชีพ
a-chêep

직업


-

ผัก
pàk′

채소


-

วัตถุ
wát′-tòo′

사물


-

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ

교육


-

ร่างกาย
râng-gai


-

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât

자연


-

การเงิน
gan-nguнn′

재정


-

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶

가구


-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ

종교


-

พืช
pêut

식물


-

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′

추상어


-

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua

주방용품


-

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′

재료


-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp

건강


-

รถ
rót′

자동차


-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′

예술


-

เมือง
meuang

도시


-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt

날씨


-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′

쇼핑


-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′

건축물


-

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′

큰 동물


-

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′

작은 동물
새로운 언어를 배우고 싶으세요? 50LANGUAGES와 함께라면 너무나 쉽습니다! 당신이 지금 쓰고 계신 모국어로 50개 이상의 언어를 학습하실 수 있습니다. - 완전히 무료입니다!